Чечельницька районна державна адміністрація
офіційний сайт
Малий Герб України
Чечельницька районна державна адміністрація
Вінницька область, офіційний сайт
Офіційний E-Mail: rda_chechelnyk@vin.gov.ua
Ми працюємо: з 8.00 до 17.00 (пн-пт)
23 червня 2024 р.

Бюджетний запит на 2016-2018 роки

                                                          Н А К А З

   06.10.2015 р.                          смт. Чечельник                                  № 24

 Про затвердження Інструкції

 з підготовки бюджетних запитів

 головними розпорядниками

 бюджетних коштів до проекту

 районного бюджету на 2016 рік

 та при внесенні  змін до

 районного  бюджету у 2016 році

Відповідно до вимог частини третьої статті 75 та статті 78 Бюджетного кодексу України та з метою врахування особливостей складання проектів місцевих бюджетів і внесення змін до них

Н А К А З У Ю:

        1.ЗатвердитиІнструкцію з підготовки бюджетних запитів головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту районного бюджету на 2016 рік та при внесенні змін до районного бюджету у 2016 році, що додається.

2. Бюджетному відділу (Гуренко Т.М) забезпечити  в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Чечельницького районного  управління юстиції  Вінницькій області.

         3. Наказ та Інструкція набирають чинності з дня опублікування в місцевих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням наказу та інструкції покласти на заступника начальника –начальника бюджетного відділу Гуренко Т.М.

 

Начальник управління                                             Н.О.Решетник                                   

 ЗАТВЕРДЖЕНО

                                               Наказ Фінансового управління

                                                                          Чечельницької райдержадміністрації

                                               06.10.2015     № 24              

ІНСТРУКЦІЯ

з підготовки бюджетних запитів  головними  розпорядниками бюджетних коштів до проекту районного бюджету на 2016 рік та при внесенні

змін до районного бюджету у 2016 році

                                       I. Загальні положення

1.1.          Ця інструкція розроблена відповідно до статей 75та 78Бюджетного кодексу України і визначає механізм розрахунку показників проекту районного бюджету на плановий бюджетний період та прогнозу районного бюджету  на наступні за плановим два бюджетні періоди; встановлює порядки складання, розгляду та аналізу бюджетних запитів.

1.2.          Головний розпорядник бюджетних коштів (далі – головний розпорядник) організовує та забезпечує складання бюджетних запитів і подає їх до Фінансового управління  райдержадміністрації (далі– Фінансове управління) в паперовому та електронному вигляді за формами згідно додатку 1:

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016– 2018роки загальний, Форма 2016-1 (далі – Форма-1);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016–2018роки індивідуальний, Форма 2016-2 (далі – Форма-2);

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016рік додатковий, Форма 2016-3 (далі – Форма-3);

 БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016рік додатковий, Форма 2016-4 (далі – Форма-4);

1.3.          Форми бюджетного запиту заповнюються послідовно: Форма-2 заповнюється на підставі показників Форми-1 і лише після заповнення зазначених форм у разі потреби заповнюється Форма-3.

1.4.          Усі вартісні показники у формах наводяться у тисячах гривень з округленням до десятої (для прикладу «52,8 тис.грн.»), а при необхідності – в тисячах гривень з трьома десятковими знаками.

1.5.          Разом з бюджетним запитом головний розпорядник подає необхідну для здійснення Фінансовим управлінням  аналізу бюджетного запиту детальну інформацію за формами, які щороку доводяться фінансовим управлінням до головних розпорядників, а також підтвердні документи та матеріали (детальні розрахунки,  регламенти проведення заходів, дозвільну документацію щодо будівництва, акти про виділення земельних ділянок для будівництва, інформацію щодо можливості підключення інженерних мереж, титули будов (об’єктів), проектно-кошторисну документацію, результати аналізу ринкових пропозицій, перелік обладнання та інвентарю тощо).

1.6.          Бюджетний запит складається на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди з урахуванням організаційних, фінансових (у тому числі граничних обсягів видатків та надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий бюджетний період (далі – граничні обсяги) та індикативних прогнозних показників обсягів видатків або надання кредитів загального фонду районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди (далі – індикативні прогнозні показники)) та інших обмежень, які щороку доводяться фінансовим управлінням до головних розпорядників.

1.7.          Граничні обсяги та індикативні прогнозні показники розраховуються фінансовим управлінням  на основі:

прогнозу економічного і соціального розвитку України й району  на плановий бюджетний період та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України й району  на наступні за плановим два бюджетні періоди;

Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період;

показників Міністерства фінансів України до проекту бюджету на 2016 рік;

прогнозу районного бюджету на відповідні бюджетні періоди, схваленого райдержадміністрацією.

1.8.          Розрахунок граничних обсягів та індикативних прогнозних показників здійснюється з урахуванням:

прогнозних обсягів доходів;

граничного (прогнозного) обсягу дефіциту (профіциту) районного бюджету;

розміру прожиткового мінімуму та рівня його забезпечення;

розміру мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівників І тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (далі - Єдина тарифна сітка);

прогнозних цін на енергоносії та тарифів на оплату комунальних послуг;

необхідності передбачення нових (порівняно з поточним бюджетним періодом) першочергових видатків, у тому числі тих, що мають періодичний характер;

необхідності оптимізації витрат головних розпорядників, у тому числі шляхом концентрації ресурсів на пріоритетних напрямах діяльності, скорочення непершочергових та виключення неефективних витрат тощо.

1.9.          Граничний обсяг та індикативні прогнозні показники доводяться фінансовим управлінням  до головного розпорядника загальними сумами за роками. В межах граничного обсягу доводяться граничні обсяги на утримання апаратів органів державної влади та інші фінансові обмеження.

1.10.      Головний розпорядник здійснює розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за напрямами використання  з урахуванням пріоритетів соціально-економічного розвитку району , на реалізацію яких спрямовано його діяльність, та стратегічних цілей, визначених планами його діяльності на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.11.      Показники доходів, фінансування, видатків, повернення та надання кредитів за попередній та поточний бюджетні періоди мають відповідати кодам класифікації доходів бюджету, класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання, економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету з урахуванням змін, внесених до відповідної бюджетної класифікації.

1.12.      З метою співставлення  показники поточного бюджетного періоду приводяться у відповідність до тимчасової функціональної класифікації видатків та кредитування районного бюджету, що формується у бюджетних запитах на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо напрямки використання коштів (бюджетні програми) не передбачається на плановий бюджетний період:

показники поточного бюджетного періоду зазначаються окремим рядком;

показники за напрямком використання коштів (бюджетною програмою) попереднього бюджетного періоду приводяться у відповідність до тимчасової  класифікації видатків та кредитування районного бюджету поточного бюджетного періоду, а у разі якщо напрям використання коштів (бюджетна програма) у поточному бюджетному періоді не передбачено – зазначаються окремим рядком.

1.13.      Для заповнення форм бюджетного запиту використовуються:

дані річного звіту за попередній бюджетний період, поданого органам Державної казначейської служби України, з урахуванням капітальних видатків (далі – звіт за попередній бюджетний період) – для зазначення показників за попередній бюджетний період;

показники, які затверджені розписомрайонного бюджету на поточний рік без урахування внесених змін (крім структурних змін у системі головного розпорядника, наприклад, виділення відповідального виконавця із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником, передача функцій від одного головного розпорядника (відповідального виконавця) іншому) та показників з урахуванням змін (у зв'язку із внесенням змін до рішення районної ради про районний  бюджет станом на останню звітну дату (наприклад 1 жовтня поточного року)) – для зазначення показників за поточний бюджетний період;

показники видатків та/або надання кредитів, розраховані відповідно до положень розділу ІІ цієї Інструкції, – для зазначення показників на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

1.14.      Головні розпорядники забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих до фінансового управління  бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників проекту районного бюджету та прогнозу районного  бюджету.

1.15.      У разі якщо головний розпорядник у межах доведених Фінансовим управлінням  граничного обсягу та індикативних прогнозних показників пропонує зменшити порівняно з поточним бюджетним періодом видатки та/або надання кредитів загального фонду районного бюджету за одними напрямами використання коштів (бюджетними програмами) та збільшити за іншими, такі пропозиції мають бути обґрунтовані в частині необхідності такого перерозподілу та можливості використання коштів головним розпорядником за відповідними напрямками (реалізації відповідних бюджетних програм) у запропонованих ним обсягах.

1.16.      Фінансове управління  здійснює аналіз отриманих від головних розпорядників бюджетних запитів на предмет відповідності меті, пріоритетності, ефективності використання бюджетних коштів, дотримання доведених обмежень та вимогам цієї Інструкції.

1.17.      З метою усунення розбіжностей з головними розпорядниками щодо показників проекту районного бюджету та прогнозу районного бюджету Фінансове управління  проводить погоджувальні наради з головними розпорядниками.

За результатами погоджувальних нарад бюджетний відділ  формує проект районногобюджету та прогноз районногобюджету, інформацію за встановленою ним формою про результати аналізу бюджетних запитів та результати погоджувальних нарад в розрізі головних розпорядників з деталізацією за напрямками  використання коштів та бюджетними періодами для узагальнення та подання начальнику управління.

1.18.      На основі інформації про результати аналізу та результати погоджувальних нарад  начальник фінансового управління  відповідно до норм, передбачених статтею 75 Бюджетного кодексу України, приймає рішення про включення бюджетного запиту до проекту районного бюджету.

            1.19. У разі подання головним розпорядником бюджетного запиту, складеного з порушенням вимог цієї Інструкції,  Фінансове управління  може повернути такий бюджетний запит головному розпоряднику для приведення його у відповідність до зазначених вимог.

            1.20.  У разі порушення бюджетного законодавства до учасників бюджетного процесу можуть застосовуватися заходи впливу відповідно до статті 117 Бюджетного кодексу України.

II. Розрахунок видатків та надання кредитів на плановий

та наступні за плановим два бюджетні періоди

2.1.          Головний розпорядник забезпечує розподіл граничного обсягу та індикативних прогнозних показників за напрямками використання коштів та здійснює розрахунок обсягів видатків та надання кредитів, ураховуючи принципи пріоритетності, обґрунтованості витрат, а також жорсткої економії бюджетних коштів.

Обґрунтованість витрат "від першої гривні" передбачає детальні розрахунки в межах коду економічної класифікації видатків або класифікації кредитування з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах.

До кількісних факторів належать штатна чисельність працівників, чисельність студентів, інвалідів, пенсіонерів, кількість бюджетних установ, обладнання, обсяг виробленої продукції (наданих послуг) тощо.

До вартісних факторів належать індекси споживчих цін та цін виробників, ціни (тарифи) на товари (роботи, послуги), розмір прожиткового мінімуму та рівень його забезпечення, розміри мінімальної заробітної плати та посадового окладу працівника Iтарифного розряду Єдиної тарифної сітки тощо.

Окремі фактори, що впливають на обсяг видатків та надання кредитів, щороку доводяться головним розпорядникам Фінансовим управлінням , решта - визначається головним розпорядником самостійно з урахуванням галузевих особливостей та підтверджується відповідними обґрунтуваннями та розрахунками.

2.2.          Передбачені у граничних обсягах видатки на продукти харчування, медикаменти та перев’язувальні матеріали і на оплату комунальних послуг та енергоносіїв не дозволяється зменшувати.

2.3.          Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюються з урахуванням:

нормативно-правових актів, що регулюють діяльність головного розпорядника у відповідній сфері;

зобов’язань, передбачених договорами (контрактами);

норм і нормативів;

періодичності виконання окремих бюджетних програм, а також окремих заходів, що здійснюються в межах бюджетних програм;

пріоритетності видатків, ураховуючи реальні можливості    бюджету;

результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Мінфіном, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства;

необхідності зменшення заборгованості попередніх бюджетних періодів та недопущення утворення заборгованості за зобов’язаннями у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах;

цін і тарифів поточного року на відповідні товари (роботи, послуги), закупівлю яких передбачається здійснювати у межах напрямків використання коштів.

2.4.          Розрахунок обсягів видатків та надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється за кожним напрямком використання коштів (кожною бюджетною програмою) як за загальним, так і за спеціальним фондами у розрізі кодів економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

Обсяг видатків або надання кредитів за напрямком використання коштів (бюджетною програмою) визначається як сума коштів за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету.

2.5.          Обсяг надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди визначається на підставі нормативно-правових актів, якими передбачено надання таких кредитів, з урахуванням положень договорів (контрактів), договори між головним розпорядником та позичальником тощо, та необхідності повного завершення розпочатих позичальником робіт (здійснення виплат), що передбачені такими угодами (договорами).

2.6.          Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують включення до бюджетних запитів показників за бюджетними програмами, які забезпечують протягом декількох років виконання інвестиційних проектів, у разі їх схвалення або відбору у встановленому законодавством порядку та на підставі розрахунків обсягу витрат і вигод щодо реалізації таких інвестиційних проектів та обсягів довгострокових зобов'язань за енергосервісом на відповідні бюджетні періоди

2.7.          Обсяг капітальних видатків визначається, ураховуючи запланований обсяг робіт згідно з проектно-кошторисною  документацією, ступінь будівельної готовності об’єктів, кількість наявного обладнання та предметів довгострокового користування та ступінь їх фізичного і морального зношення. Фактори, що можуть враховуватися при визначенні обсягу капітальних видатків, головним розпорядником визначаються самостійно з урахуванням галузевих особливостей. Вартість товарів (робіт, послуг) має забезпечувати раціональне та економне використання бюджетних   коштів.

2.8.          За результатами розрахунків сума видатків та/або надання кредитів загального фонду за усіма напрямами використання бюджетних коштів (бюджетними програмами) на відповідний бюджетний період порівнюється із граничним обсягом та індикативними прогнозними показниками.

У разі якщо розрахований обсяг видатків та/або надання кредитів загального фонду перевищує граничний обсяг та індикативні прогнозні показники, додаткові видатки та/або надання кредитів (сума перевищення) включаються у Форму-3 за умови, що такі видатки нормативно-правовими актами визначені пріоритетними.

2.9.Обсяг видатків та/або надання кредитів спеціального фонду визначається головним розпорядником самостійно відповідно до нормативно-правових актів, які передбачають утворення і використання спеціального фонду.

2.10.          Розрахунок надходжень спеціального фонду здійснюється відповідно до положень пункту 17 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

Розрахунок надходжень спеціального фонду на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди здійснюється з урахуванням фактичних надходжень у попередньому та поточному бюджетних періодах.

III. Бюджетниий запит на 2016-2018 роки: загальний (Форма 2016-1).

3.1. Форма 2016-1 призначена для наведення узагальненого бюджетного запиту головного розпорядника.

3.2. У формі 2016-1 здійснюється розподіл обсягів видатків/надання кредитів загального фонду районного бюджету на плановий рік та наступніза плановим два бюджетні періоди  в розрізі  напрямів використання бюджетних коштів за кодами тимчасової  класифікації видатків та кредитування, а також усі надходження, що будуть спрямовані на здійснення видатків та надання кредитів за кодами доходів, кодами фінансування та  кодами кредитування (стосовно повернення кредитів).

3,3. У пункті 2 приводяться усі надходження, що будуть спрямовані на здійснення видатків та надання кредитів за кодами доходів, кодами фінансування та  кодами кредитування (стосовно повернення кредитів).

Стосовно надходжень загального фонду бюджету: у рядку «Надходження із загального фонду бюджету» у графах 3, 7, 11, 15 підпункту 2.1 та графах 3, 7 підпункту 2.2 показники повинні співпадати з показниками, наведеними у пункті 3 форми 2016-1 у рядку відповідних видатків та надання кредитів за кодами тимчасової функціональної класифікації видатків та кредитування у графах 3, 5, 7, 9, 11, 13.

Стосовно надходжень спеціального фонду бюджету:

У підпункті 2.1 визначаються показники за кожним видом надходжень до спеціального фонду:

         1) власні надходження бюджетних установ:

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю (код 25010100)- це кошти, які надійшли бюджетним установам як плата за послуги, надання яких пов'язане з виконанням основних функцій та завдань бюджетних установ;

надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності (код 25010200)– кошти, які отримують бюджетні установи від господарсько-виробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних підприємств, господарств, майстерень тощо; квартирна плата та плата за гуртожиток; від працевикористання засуджених; відрахування від заробітку або іншого доходу засуджених за харчування, речове майно, комунально-побутові та інші надані йому послуги тощо.

У разі створення для провадження господарської діяльності госпрозрахункових підрозділів, які мають статус юридичної особи, їх доходи та видатки не є власними надходженнями бюджетної установи і не включаються до спеціального фонду бюджету.

Дія цього підпункту не поширюється на навчально- і науково-дослідні господарства аграрних вищих навчальних закладів, що належать до сфери управління Мінагрополітики;

плата за оренду майна бюджетних установ (код 25010300).

Бюджетні установи отримують у повному обсязі плату за оренду майна, що їм належить, якщо інше не передбачено рішенням районної ради;

надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна, крім нерухомого майна (код 25010400)– кошти, які отримують бюджетні установи від реалізації необоротних активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних цінностей, у тому числі списаних, за здані як брухт і відходи чорні, кольорові, дорогоцінні метали, дорогоцінне каміння у розмірах, що згідно із законодавством залишаються у розпорядженні установи;

благодійні внески, гранти та дарунки (код 25020100)– всі види добровільної безповоротної та безоплатної допомоги як передача будь-яких видів майна, благодійні внески, гранти та дарунки, у тому числі внески від спонсорів та меценатів;

кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів (код 25020200). Також сюди відносяться інвестиції, які згідно із законодавством надходять до бюджетних установ, у тому числі на спорудження житлових будинків;

кошти, що отримують вищі професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право (код 25020300).

При заповненні цього пункту в частині власних надходжень слід керуватися частиною четвертою статті 13 Бюджетного кодексу України;

         2) інші надходження спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на попередній та поточний бюджетні періоди і які передбачається отримувати у плановому та наступних за плановим двох бюджетних періодах (зокрема, надходження коштів з бюджету розвитку – за рахунок доходів бюджету розвитку та субвенцій з інших бюджетів);

         3) повернення кредитів до бюджету, які відображаються зі знаком «–» (у розрізі класифікації кредитування бюджету).

4) кошти, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду;

Загальний обсяг надходжень спеціального фонду за попередній бюджетний період (рядок «ВСЬОГО») розраховується як сума усіх вищезазначених надходжень та різниці між залишками бюджетних коштів  на початок бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602100) та на кінець бюджетного періоду (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 602200).

У графі 4підпункту 2.1 (звіт) зазначається обсяг надходжень до спеціального фонду для здійснення видатків та надання кредитів за минулий рік відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі, у графі 5 – у т.ч. бюджет розвитку;

у графі 8 (затверджено) – обсяг надходжень до спеціального фонду для здійснення видатків та надання кредитів, затверджений розписом районного бюджету  на поточний рік (без урахування внесених змін, крім змін, пов’язаних із внесенням змін до рішення райради  про районний бюджет, та структурних змін у системі головного розпорядника (наприклад: виділення відповідального виконавця із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником; передача функцій від одного головного розпорядника (відповідального виконавця) іншому)), у графі 9 – у т.ч. бюджет розвитку;

у графі 12 (затверджено з урахуванням змін) – обсяг надходжень до спеціального фонду для здійснення видатків та надання кредитів з урахуванням змін на останню звітну дату (на 1-ше число місяця, наступного за звітним періодом), у графі 13 – у т.ч. бюджет розвитку;

у графі 16 (проект) – обсяг надходжень до спеціального фонду для здійснення видатків та надання кредитів за  даним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування, у графі 17 – у т.ч. бюджет розвитку.

У підпункті 2.2. визначаються прогнозні обсяги надходжень до спеціального фонду для здійснення видатків та надання кредитів  на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі надходжень до спеціального фонду за таким переліком: плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством (код 25010000), інші джерела власних надходжень бюджетних установ (код 25020000), інші доходи спеціального фонду, визначені законами про Державний бюджет України на минулий та поточний роки і які передбачається отримувати у наступних за плановим двох бюджетних періодах; кошти, залучені районною  радою для реалізації інвестиційних та інституційних проектів (код класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов’язання 401201); повернення кредитів до бюджету (відображаються зі знаком „–„ за бюджетною програмою в розрізі кодів класифікації кредитування).

Слід відмітити, що обсяги надходжень до спеціального фонду в минулому році, на плановий рік і наступні за плановим два бюджетні періоди та обсяг спеціальних видатків/надання кредитів відповідно в минулому році, на плановий рік і в наступних за плановим двох бюджетних періодах повинні співпадати.

3.4. Пункт 3 містить інформацію про розподіл головним розпорядником обсягу видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на плановий рік та індикативних прогнозних показників видатків/надання кредитів загального фонду бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди в розрізі  напрямів використання бюджетних коштів за кодами тимчасової функціональної класифікації видатків та кредитування. 

         У графі 3 таблиці (звіт) зазначаються касові видатки/надання кредитів загального фонду бюджету відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі.

         у графі 5 (затверджено) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік без урахування внесених змін та без урахування капітальних видатків;

у графі 7 (затверджено з урахуванням змін) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахування внесених змін на останню звітну дату та безурахування капітальних видатків;

у графах 9, 11, 13 (проект, прогноз) – розподіл обсягів видатків/надання кредитів загального фонду на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за напрямами використання коштів за кодами тимчасової функціональної класифікації видатків та кредитування,

у графах 4; 6; 8; 10; 12; 14 зазначаються капітальні видатки по спеціальному фонду за рахунок коштів що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду  у відповідних роках.

При цьому обсяги видатків/надання кредитів загального фонду бюджету, що склалися у рядку “Всього” у графах 9+10; 11+12; 13+14 не повинні перевищувати доведені Фінансовим управлінням головному розпоряднику граничні обсяги на плановий рік та індикативні прогнозні показники видатків/надання кредитів загального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

У разі якщо головний розпорядник збільшує/зменшує порівняно з поточним роком обсяги видатків/надання кредитів між напрямами використання бюджетних коштів за кодами тимчасової функціональної класифікації видатків та кредитування, пропозиції повинні бути обґрунтовані в частині реалізації цих напрямів в обсягах, менших, ніж у поточному році, а напрями використання бюджетних коштів, які пропонується збільшити, в обсягах, більших, ніж у поточному році.

    IV. Бюджетний запит на 2016-2018роки: індивідуальний (Форма 2016-2).

4.1. Форма 2016-2 є логічним продовженням форми 2016-1, оскільки повинна містити деталізований виклад розподілених обсягів видатків на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за кожним напрямом використання бюджетних коштів за кодами тимчасової  класифікації видатків та кредитування. Форма 2016-2 складається окремо за кожним кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування.

Мета форми – представити всебічне, якісне та змістовне викладення запиту щодо обсягу бюджетних коштів на плановий рік та наступні за плановим два бюджетні періоди за напрямами використання бюджетних коштів за кодами тимчасової  класифікації видатків та кредитування для оцінки ефективності використання цих коштів та доцільності включення до проекту районного бюджету на плановий рік та прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, а також прогноз надходжень спеціального фонду на плановий та  наступні за плановим два бюджетні періоди для здійснення видатків та надання кредитів.

4.2.   При заповненні Форми 2016-2:

видатки – за кодами економічної класифікації видатків бюджету;

надання та повернення кредитів з бюджету – за кодами класифікації кредитування бюджету.

При цьому за одним напрямом використання бюджетних коштів передбачаються або тільки видатки з подальшою їх деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету, або тільки надання кредитів з подальшою їх деталізацією за класифікацією кредитування бюджету.  

         4.3. У пунктах 1 і 2 зазначаються відповідно код відомчої класифікації видатків та кредитування  бюджету і найменування головного розпорядника, код та найменування  видатків/надання кредитів за тимчасовою функціональної класифікації видатків та кредитування.

4.4.У пункті 3 в таблицях викладу запиту видатків/надання кредитів (підпункт 3.1) на плановий рік та викладу запиту видатків/надання кредитів (підпункт 3.2) на наступні за плановим два бюджетні періоди необхідно внести показники видатків/надання кредитів відповідно за економічною класифікацією видатків та класифікацією кредитування.

Стосовно видатків/надання кредитів загального фонду бюджету:

сума показників видатків і надання кредитів у рядках “ВСЬОГО” по графах 3, 8, 13.18підпункту 3.1 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 3, 5, 7, 9 пункту 3 форми 2015-1 для відповідного коду тимчасової функціональної класифікації видатків та кредитування, і показникам, визначеним у рядку “ВСЬОГО” по графах 3, 7, 11, 15 підпункту 2.1 пункту 2 форми 2015-1;

сума показників видатків і надання кредитів у рядках “ВСЬОГО” по графах 3 і 8 підпункту 3.2 повинні дорівнювати показникам, визначеним у графах 11 і 13 пункту 3 форми 2016-1 для відповідного коду тимчасової функціональної класифікації видатків та кредитування, і показникам, визначеним у рядку “ВСЬОГО” по графах 3 і 7 підпункту 2.2 пункту 2 форми 2015-1.

У графі 3 підпункту 3.1 (звіт) зазначаються відповідно касові видатки та надання кредитів загального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі, приведені у співставні умови із тимчасової функціональної класифікації видатків та кредитування та економічною класифікацією видатків на  плановий рік;

у графі 8 підпункту 3.1  (затверджено) – асигнування загального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік без урахування внесених змін та без урахування капітальних видатків, приведені у співставні умови із тимчасовою класифікацією видатків та кредитування та економічною класифікацією видатків на  плановий рік;

у графі 13 підпункту 3.1 (затверджено з урахуванням змін) – асигнування загального фонду на поточний рік, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахування внесених змін на останню звітну дату та без урахування капітальних видатків, приведені у співставні умови із тимчасової  класифікації видатків та кредитування та економічною класифікацією видатків на  плановий рік;

у графі 18 підпункту 3.1 (проект) – видатки/надання кредитів на плановий рік;

у графах 3 і 8 підпункту 3.2 (прогноз) – прогноз видатків/надання кредитів на наступні за плановим два бюджетні періоди;

Стосовно видатків/надання кредитів спеціального фонду бюджету:

у графі 4 підпункту 3.1 (звіт) зазначаються касові видатки та надання кредитів спеціального фонду відповідно до звіту за минулий рік, поданого Державній казначейській службі;

у графі 9 підпункту 3.1 (затверджено) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік без урахування внесених змін (крім змін, пов’язаних із внесенням змін до рішення районної ради про районний бюджет, та структурних змін у системі головного розпорядника (наприклад: виділення відповідального виконавця із системи головного розпорядника окремим головним розпорядником; передача функцій від одного головного розпорядника (відповідального виконавця) іншому));

у графі 14 підпункту 3.1 (затверджено з урахуванням внесених змін) – асигнування спеціального фонду, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахування внесених змін;

у графі 19 підпункту 3.1 (проект) – видатки та надання кредитів спеціального фонду, які передбачаються на плановий рік;

у графах 4 і 9 підпункту 3,2 (прогноз) – прогноз видатків та надання кредитів спеціального фонду на наступні за плановим два бюджетні періоди.

у графах 5; 10, 15, 20 підпункту 3.1  та  графах 5 і 10 підпункту 3.2 зазначаються видатки бюджету розвитку спеціального фонду;

у графах 6; 11, 16, 21 підпункту 3.1  та  графах 6 і 11 підпункту 3.2 зазначаються капітальні видатки по спеціальному фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду  у відповідних роках.

4.5. У пункті 4 наводиться структура видатків на оплату праці за попередній, поточний, плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди.

При цьому, в останньому рядку додатково наводяться видатки на оплату праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді.

         4.6. У пункті 5 потрібно навести чисельність зайнятих у бюджетних установах в розрізі наведеного переліку категорій працівників згідно з штатним розписом та фактично зайнятими посадами починаючи з минулого (звітного) і до останнього з двох наступних за плановим бюджетних періодів, що прогнозуються.

При цьому кількість штатних одиниць навести окремо: штатні одиниці та фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок загальних видатків (у графі "загальний фонд"), та штатні одиниці і фактично зайняті посади, які утримуються за рахунок спеціальних видатків (у графі "спеціальний фонд"). У випадку, якщо згідно з чинним законодавством працівники, що отримують основну оплату праці за рахунок загального фонду, отримують додаткову оплату праці зі спеціального фонду або працюють за сумісництвом в підрозділі, що утримується зі спеціального фонду, чисельність проставляється і по загальному, і по спеціальному фондах, а також додатково в останньому рядку “штатні одиниці за загальним фондом, що враховані у спеціальному фонді”. 

Показники чисельності повинні узгоджуватися з відповідними показниками видатків, приведеними у підпунктах 3.1, 3.2 та пункті 4.

У графах “затверджено ” необхідно привести показники відповідно до затверджених штатних одиниць у штатних розписах по загальному та спеціальному фондах.

У графах “фактично зайняті” необхідно привести відповідно кількість фактично зайнятих штатних одиниць в минулому році, а в поточному році – станом на 1 жовтня поточного року.  

4.7. У підпунктах 6.1 та 6.2 пункту 6 наводиться перелік державних цільових програм, регіональних та місцевих програм розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя, які передбачається виконувати з використанням коштів Державного бюджету України, обласного , районного та місцевих бюджетів району у 2016 році, виконання яких головний розпорядник передбачає здійснювати за рахунок коштів бюджетної програми відповідно у плановому році та наступних за плановим двох роках, із наведенням відповідних обсягів видатків/ надання кредитів бюджету.

У підпунктах 6.1 та  6.2:

гр.2 – назва державної регіональної або місцевої програми розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя (наприклад: “Державна програма розвитку лісогосподарського та лісопромислового комплексів”,);

гр.3 – наводиться нормативний документ, яким затверджена програма: назва, номер та дата;

гр.4 – наводиться короткий зміст заходів державної, регіональної або місцевої програми розвитку окремих регіонів, галузей економіки та сфер суспільного життя відповідно до нормативного документа, які здійснюються за рахунок коштів головного розпорядника.

У підпункті 6.1 суми граф 8-16 по рядку “ВСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/ надання кредитів за функціональною класифікацією, тобто не перевищувати відповідні показники гр.  8-22 підпункту 3.1.

У підпункті 6.2 суми граф 5-10 по рядку “ВСЬОГО” повинні бути в межах відповідних видатків/ надання кредитів за функціональною класифікацією, тобто не перевищувати відповідні показники гр. 3-12 підпункту 3.2.

            4.8. Пункт 7.Заповнення таблиць у пунктах 7.1-7.2 дає можливість проаналізувати ефективність управління головним розпорядником своїми зобов’язаннями в минулому, поточному та наступному роках по загальному фонду в розрізі економічної класифікації (проведені видатки, стан погашення кредиторської заборгованості загального фонду, тенденцію щодо змін заборгованості по заробітній платі та заходи щодо приведення мережі і чисельності у відповідність з передбаченими асигнуваннями), а також розробити заходи по приведенню своїх зобов’язань на плановий рік у відповідність з обсягами видатків на плановий рік.

Підпункт 7.1.

У гр.3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у гр.4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі. Ці показники мають відповідати показникам, наведеним, в гр.3 підпункту 3.1;

у гр.5-6 – кредиторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

гр.8-9 – сума кредиторської заборгованості, яка у минулому році погашена за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

гр.10 – розрахунок зобов’язань по видатках, у т.ч. погашених (касові видатки) та непогашених (кредиторська заборгованість на початок поточного року).

Підпункт 7.2.

Графи  в таблиці 7.2  повинні відповідати:

  Гр..3  -  графі 13 підпункту 3.1 -  обсяги асигнувань, затверджені розписом районного бюджету на поточний рік з урахування внесених змін та проект на плановий рік;

гр.4 –  графі 6 пункту 7.1 (кредиторська заборгованість загального фонду на початок поточного року відповідно до звіту за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”) та приведена у відповідність до бюджетної класифікації;

гр.8 –  гр.18  підпункту 3.1 (обсяг видатків на плановий рік).

У гр.5-6 та гр.10-11 проставляється сума кредиторської заборгованості, яку в поточному та у плановому  роках планується погасити за рахунок коштів загального та спеціального фондів;

у гр.7 та гр.12 наводиться розрахунок очікуваних зобов’язань по видатках (різниця між затвердженими призначеннями з урахуванням змін на поточний рік, обсягом на плановий рік та кредиторською заборгованістю на початок відповідного року).

Підпункт 7.3.

У гр.3 проставляються обсяги видатків, затверджені розписом районного бюджету на минулий рік з урахуванням всіх внесених змін до розпису;

у гр.4 – показники за минулий рік за касовими видатками відповідно до звіту, поданого Державній казначейській службі;

у гр.5-6 – дебіторська заборгованість загального фонду відповідно на початок минулого та поточного років згідно зі звітом за формою № 7 “Звіт про заборгованість бюджетних установ”;

гр.7 – сума очікуваної дебіторської заборгованості на початок планового періоду;

гр. 8-9 – причини виникнення дебіторської заборгованості та вжиті заходи щодо її ліквідації.

V.Бюджетний запит на 2016рік: додатковий (Форма 2016-3)

         5.1. Форма 2016-3 призначена для представлення та обґрунтування пропозицій щодо додаткових поточних та капітальних видатків та/або надання кредитів на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди і заповнюється лише після заповнення Форми 2016-1 і Форми 2016-2 у разі якщо витрати, які розраховані, виходячи з пріоритетності та обґрунтованості потреб, перевищують граничний обсяг та індикативні прогнозні показники.

Пропозиції головного розпорядника щодо додаткових видатків та надання кредитів розглядаються Фінансовим управлінням в межах балансу бюджету.

При цьому, не є підставою для формування додаткової потреби (пропозицій щодо збільшення обсягів видатків/надання кредитів загального фонду) за напрямами використання бюджетних коштів, по яких головним розпорядником зменшено порівняно з поточним роком обсяги видатків/ надання кредитів у зв’язку з перерозподілом, здійсненим під час розподілу обсягу видатків/ надання кредитів у пункті 2 Форми 2016-1 з метою збільшення інших видатків/ надання кредитів.

5.2. У пункті 2 показники у графах 3-10 повинні співпадати з показниками у графах 3-10 пункту 3 таблиці форми 2016-1 за відповідними напрямами видатків за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування. У цьому підпункті наводяться тільки ті  напрями витрат, які не забезпечені обсягом видатків/ наданих кредитів загального фонду на плановий рік і є пріоритетними. Тому, в графах 11 і 12   проставляється лише додаткова потреба (+) до обсягу на плановий рік за відповідними напрямами видатків.

При цьому по кожному коду тимчасової класифікації видатків та кредитування суми наводяться в розрізі економічної класифікації видатків/  кредитування.

У гр. 13  заповнюються обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на плановий рік в розрізі економічної класифікації видатків/ кредитування (з обов’язковим посиланням на нормативний документ, або програму відповідно до якого необхідно додаткові кошти), вплив у разі виділення або не виділення цих коштів на здійснення витрат по головному розпоряднику коштів (виконання бюджетних програм) у плановому році, зміни результативних показників, які характеризують здійснення видатків/надання кредитів (виконання бюджетних програм), та альтернативні заходи, зроблені для забезпечення необхідних витрат (виконання бюджетних програм).

В останньому рядку «ВСЬОГО» пункту 2 зазначається загальна сума додаткових коштів за всіма бюджетними програмами.

У цьому пункті обов’язково проаналізувати додаткові запити в порівнянні з відповідними видатками/ обсягами надання кредитів за минулий та поточний роки (у разі, якщо такі були).

 VI. Бюджетний запит на 2016рік: додатковий (Форма 2016-4)

6.1. У разі наявності пропозицій про збільшення граничного обсягу видатків   загального фонду під час виконання бюджету у плановому році, може бути заповнена форма 2016-4, в якій потрібно привести обґрунтування запропонованого збільшення. При цьому в разі необхідності перерозподілу виділених по бюджету коштів в межах одного головного розпорядника коштів по кодах тимчасової класифікації видатків та кодах економічної класифікації видатків/ кодах класифікації кредитування бюджетний запит за формою 2016-4не складається.

6.2.У разі наявності пропозицій під час виконання бюджету у плановому році про включення до бюджету видатків, які не були заплановані у бюджеті, головні розпорядники коштів подають запити за формами 2016-1, 2016-2 та в разі необхідності – за формою 2016-4, в яких потрібно привести обґрунтування запропонованого включення до бюджету видатків.

Зазначені пропозиції будуть розглядатися Фінансовим управлінням під час доопрацювання проекту змін районного бюджету у плановому році у разі, якщо виникне реальна можливість збільшення прогнозу ресурсів районного бюджету у плановому році.

Видатки, які включаються у форми, повинні бути обґрунтовані детальними розрахунками (наприклад: розрахунок видатків на енергоносії повинен базуватись на підставі показників фактичного їх споживання за даними лічильників та відповідних тарифів на ці цілі).

До форм 2016-1, 2016-2, 2016-3, 2016-4 розпорядники коштів районного бюджету подають пояснювальну записку, в якій дається обґрунтування запиту на збільшення обсягу прогнозних показників, а також розроблені заходи з економії бюджетних коштів.

 

Заступник начальника-

начальник бюджетного відділу

фінансового управління Чечельницької

районної державної адміністрації                                                Т.М.Гуренко

                                                        Додаток 1

                                                                                                                                     до Інструкції з підготовки бюджетних запитів головними

                                                                                                                                       розпорядниками  бюджетних коштів до проекту районного

                                                                                                                                         бюджету  на 2016 рік та при внесенні змін до районного

                                                                                                                                                                      бюджету у 2016 році

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ: загальний (Форма 2016-1)

1. ________________________________________________________________________ __________                             (__) (__) (__)

              (найменування головного розпорядника коштів)                                                                          КВК (код відомчої класифікації)             

2.Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника:

2.1. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 2016 рік:                                       (тис.грн.)

Код

Найменування видів надходжень

2014 рік (звіт)

2015  рік (затверджено )

2015 рік (затверджено з урах. змін)

2016  рік (проект)

загальні

спеціальні

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальні

Спеціальні

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

загальні

спеціальні

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(11+12)

Загальні

спеціальні

у т.ч. бюджет розвитку

Разом
(15+16)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

14

 

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

ПОВЕРНЕННЯ ВНУТРІШНІХ КРЕДИТІВ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

602400

 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

602000

Зміни обсягів бюджетних коштів:

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

602100

На початок періоду

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

602200

На кінець періоду

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

Х

 

 

 

Х

Х

Х

Х

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         

2.2. Прогноз надходжень для забезпечення діяльності головного розпорядника коштів на 2017-2018 роки:                                                                                                                                                                                       

Код

Найменування видів надходжень

2017  рік (прогноз)

2018  рік (прогноз)

загальні

спеціальні

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(3+4)

загальні

спеціальні

у т.ч. бюджет розвитку

разом
(7+8)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Надходження із загального фонду бюджету

 

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Власні надходження бюджетних установ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Інші надходження спеціального фонду

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

ВСЬОГО ДОХОДІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

4120

ПОВЕРНЕННЯ ВНУТРІШНІХ КРЕДИТІВ

Х

 

 

 

Х

 

 

 

602400

 

Кошти, що передаються із загального фонду до спеціального фонду (бюджету розвитку)

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

Х

 

 

 

Х

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

3. Розподіл прогнозного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2016 рік за функціональною структурою, порівняння з відповідними показниками на 2014  і 2015 роки та прогноз на 2017-2018 роки                                                                                                                      тис.грн

                                                                                                                                                                         

КТКВіК

Найменування видатків та надання кредитів за тимчасовою  класифікацією

2014 рік
(звіт)

Крім того, виконано по звіту капітальні видатки по спец.фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду

 

2015 рік (затверджено)

крім того, затверджено капітальні видатки по спец.фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду

 

2015 рік (затверджено з урахуванням змін)

крім того, затверджено з урахуванням змін

капітальні видатки по спец.фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду з врахуванням коштів переданих у 2012 р. і використаних у 2013 р.

 

2016 рік
(проект)

крім того, плануються по спец.фонду капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду

 

2017 рік
(прогноз)

крім того, плануються по спец.фонду капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду

 

2018 рік
(прогноз)

крім того, плануються по спец.фонду капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду

 

 

1

2

3

           4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 -2018 РОКИ: індивідуальний (Форма 2016-2)

 

1. ___________________________________________________________________________                                                               (__) (__) (__)

              (найменування головного розпорядника коштів)                                                                                                         КВК   

2.  _________________________________________________________________________________________________ (__) (__) (__) (__) (__) (__)

              (найменування видатків/надання кредитів за тимчасовою  класифікацією)                                                                КТКВіК          

3.Виклад запиту видатків/ надання кредитів за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації/ класифікації кредитування.

3.1. Виклад запиту видатків/надання кредитів на 2016 рік за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації видатків/класифікації кредитування (по кожній функції):        

                                                                                                                                                                                                                                                              (тис.грн.)

КЕКВ/ ККК

Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації

2014рік (звіт)

2015рік (затверджено)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

у т.ч. бюджет розвитку

 

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

у т.ч. бюджет розвитку

 

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

разом
(8+9)

‘1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(продовження)

КЕКВ/ ККК

Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації

2015рік (затверджено з врахуванням змін)

2016рік (проект)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

у т.ч. бюджет розвитку

 

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

разом
(13+14)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

у т.ч. бюджет розвитку

 

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

разом
(18+19)

1

2

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Виклад запиту видатків/надання кредитів на 2017-2018 роки за функціональною структурою в розрізі економічної класифікації видатків/класифікації кредитування:                                                                                                                                                                                                                             тис.грн.

                   КЕКВ/ ККК

Найменування видатків у розрізі підпрограм та кодів економічної класифікації

2017рік (прогноз)

2018рік (прогноз)

загальний

фонд

спеціальнийфонд

у т.ч. бюджет розвитку

 

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

разом
(3+4)

загальний

фонд

Спеціальнийфонд

у т.ч. бюджет розвитку

 

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

разом
(8+9)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Структура видатків на оплату праці:                                                                                                                                                      тис.грн.

Найменування видатків

2014 рік (звіт)

2015 рік (затверджено)

2016 рік (проект)

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Обов’язкові виплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Інші доплати і надбавки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   з них обов’язкові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Премії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Матеріальна допомога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       з них обов’язкові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      з них обов’язкові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У т.ч. (від ВСЬОГО) оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

Х

 

 

 

 

5. Чисельність працівників зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п

Категорії працівників

2014 рік (звіт)

2015 рік (план)

2016 рік

2017  рік

2018  рік

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

загальний фонд

спеціальний фонд

Затвер-джено

фактично зайняті

Затвер-джено

фактично зайняті

Затвер-джено

фактично зайняті

Затвер-джено

фактично зайняті

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього штатних одиниць

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

з них штатні одиниці за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді

Х

Х

 

 

Х

Х

 

 

Х

 

Х

 

Х

 

6. Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів.

6.1  Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів у 2016 році:

№ з/п

Назва програми

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2014 рік (звіт)

2015 рік (затверджено)

2015 рік (затвердженоз урахуванням змін)

2016 рік (проект)

загальний фонд

 

 

 

спеціальний фонд

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

загальний фонд

спеціальний фонд

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

загальний фонд

спеціальний фонд

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку з врахуванням коштів переданих у 2011 р. і використаних у 2012 р.

загальний фонд

спеціальний фонд

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

6.2  Перелік державних/ регіональних/ місцевих програм, які виконуються в межах бюджетних коштів у 2017-2018 роках:

№ з/п

Назва програми

Коли та яким документом затверджена

Короткий зміст заходів за програмою

2017 рік (прогноз)

2018 рік (прогноз)

загальний фонд

спеціальний фонд

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

загальний фонд

спеціальний фонд

з них кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Аналіз управління зобов’язаннями у 2014 і 2015 роках та пропозиції щодо приведення зобов’язань на 2016 рік до прогнозного обсягу видатків/ надання кредитів загального фонду на 2016 рік.

7.1. Таблиця аналізу управління кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2014 році:                                                                                                   (тис.грн)

КЕКВ/ ККК

Назва видатків за економічною класифікацією/

класифікацією кредитування

Затверджено з урахуванням змін

Касові видатки

Кредиторська заборгованість на 01.01.2014

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

 

Зміна кредиторської заборгованості

(6-5)

Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів

Зобов’язання по видатках (4+6)

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

...

Економічна класифікація видатків//класифікація кредитування...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2. Таблиця аналізу управління  кредиторською заборгованістю по загальному фонду в 2015-2016 роках:                                                                        (тис.грн)

КЕКВ/ ККК

Назва видатків за економічною класифікацією/

класифікацією кредитування

2015 рік

2016 рік

Затверджено з урахуванням змін

Кредиторська заборгованість на 01.01.2015

Планується погасити кредит. заборгованість. за рахунок коштів

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(3-5)

Прогнозний обсяг

Можлива кредиторська заборгованість на 01.01.2016 (4-5-6)

Планується погасити кредит. заборгованість за рахунок коштів

Очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань

(8-10)

загального фонду

спеціального фонду

загального фонду

спеціального фонду

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

...

Економічна класифікація видатків//класифікація кредитування...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.3 Таблиця аналізу дебіторської заборгованості в 2014-2015 роках:

КЕКВ/ ККК

Назва видатків за економічною класифікацією/

класифікацією кредитування

Затверджено з урахуванням змін (2014 рік)

Касові видатки (2014 рік)

Дебіторська заборгованість на 01.01.2014

Дебіторська

заборгованість на 01.01.2015

Очікувана дебіторська

заборгованість на 01.01.2016

Причини виникнення заборгованості

Вжиті заходи щодо ліквідації заборгованості

 

 

3

4

5

6

7

8

9

...

Економічна класифікація видатків//класифікація кредитування...

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО  

 

 

 

 

 

 

 

 

Керівник установи

______________________________

______________________________

 

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

 

Керівник фінансової служби

______________________________

______________________________

 

 

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

 

                         

 

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК: додатковий (Форма 2016-3)

1. ___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)

       (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                   КВК 

 

2. Додатковий запит на видатки/ надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2016 рік за функціональною та економічною структурою

                                                                                                                                                                                                                                                         (тис.грн.)

 

Код

Найменування

2014 рік (звіт)

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

2015 рік (затверджено)

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

2015 рік (затверджено з урахуванням змін)

капітальні видатки по спец.фонду за рахунок коштів, що передаються із загального фонду до бюджету розвитку спеціального фонду з врахуванням коштів переданих у 2012 р. і використаних у 2013 р.

2016 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2016 рік

(обов’язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)

прогнозний обсяг

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку

необхідно додатково

+

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку, +

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

КТКВ

....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КТКВ

....................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

   Х

   Х

   Х

   Х

   Х

   Х

   Х

   Х

 

 

 

 

Керівник установи

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

                                                                            

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2016 РІК: додатковий  (Форма 2016-4)

 1.___________________________________________________________________________ (__) (__) (__)

              (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                                                              КВК

2. Додатковий запит на витрати загального фонду на 2016 рік за функціональною та економічною структурою:

                                                                                                                                                                                             (тис.грн.)

Код

Найменування витрат за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування та економічною класифікацією/класифікацією кредитування

2014 рік (звіт)

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку (звіт)

2015 рік (звіт)

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонду до бюджету розвитку (звіт)

2016 рік (затверджено з урахуванням змін)

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонд до бюджету розвитку

2016 рік (необхідно додатково) +

крім того кап.видатки за рах. коштів, що передаються із заг.фонд до бюджету розвитку, +

Обґрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2016 рік

(обов’язкове посилання на нормативний документ або програму, відповідно до якого необхідно додаткові кошти)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

КТКВ

.................................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЕКВ/ККК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

 

   Х

   Х

   Х

   Х

   Х

   Х

 

 

 

 

Керівник установи

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Керівник фінансової служби

______________________________

______________________________

 

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Заступник начальника-начальник бюджетного відділу

фінансового управлінняЧечельницької

райдержадміністрації                                                                                                                         Т.М.Гуренко