Пенсійний фонд України інформує

 Про змінив законодавствіз оплати праці у 2017 році

Із 1 січня 2017 року змінюється поняття мінімальної зарплати. Під нею матимемо на увазі встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. Мінімальна зарплата лишається державною соціальною гарантією, обов’язковою на всій території України для підприємств, установ, організацій усіх форм власності й господарювання та фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників, за будь-якою системою оплати праці.

Своєю чергою, виключено норму, за якою до мінімальної зарплати не включаються доплати, надбавки, заохочувальні та компенсаційні виплати.

Водночас розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір мінімальної зарплати.

Якщо ж нарахована зарплата за виконану місячну норму праці є нижчою за розмір мінімальної зарплати, тоді роботодавець має провести доплату до рівня мінімальної зарплати, яку слід виплачувати щомісяця одночасно з виплатою зарплати.

Якщо розмір зарплати у зв’язку з періодичністю виплати її складових є нижчим за розмір мінімальної зарплати, проводиться доплата до рівня мінімальної заробітної плати.

У разі укладення трудового договору про роботу на умовах неповного робочого часу, а також при невиконанні працівником у повному обсязі місячної (годинної) норми праці мінімальна заробітна плата виплачується пропорційно до виконаної норми праці.

Відповідні норми передбачає Закон України «Про внесеннязмін до деяких законодавчих актівУкраїни» від 06.12.2016 р. № 1774-VIII (далі  Закон № 1774), який вносить зміни до ст.ст. 95, 96 КЗпП і ст.ст 3, 31,6 Закону про оплату праці. Окрім того, Прикінцевими та перехідними положеннями Закону № 1774 передбачено, щомінімальна зарплата після 01.01.2017 рокуне застосовується як розрахункова величина для визначення посадових окладів і заробітної плати працівників й інших виплат.

Бершадське об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області

ІІ етап електронного  декларування

30.10.2016 року завершився І етап системи електронного декларування для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище.

З 01.01.2017 року розпочнеться ІІ етап електронного декларування, відповідно до якого електронні декларації мають подати всі інші суб’єкти декларування, які визначені Законом України «Про запобігання корупції» 14 жовтня 2014 року № 1700-VII.

Зазначений етап декларування є найбільш цікавим з тієї точки зору, що стосується державних службовців найнижчої ланки.

Отже, подання декларацій відповідно до вимог ст. 45 зазначеного Закону буде здійснюватися  шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

 З метою захисту інформації державні органи мають здійснити заходи із забезпечення надання послуг електронного цифрового підпису суб’єктам декларування на безоплатній основі. Слід відмітити, при вході до електронної системи декларування офіційного веб-сайту НАЗК міститься перелік із 16 акредитованих центрів сертифікації ключів.

Лише наявність електронного ключа надасть змогу своєчасно подати електронну декларацію.

Слід зазначити, що законодавством передбачено 4 типи декларацій

-  щорічна (охоплює попередній рік);

- перед звільненням (охоплює період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями);

- після звільнення (охоплює попередній рік, тобто рік, у якому особа звільнилася);

- кандидата на посаду, у разі якщо посада належить до переліку суб’єктів декларування або до переліку посад з підвищеним корупційним ризиком.

Щорічна декларація подається у період з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

 Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що подається не пізніше дня такого припинення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення. Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації. Під раніше поданими деклараціями розуміються як декларації, що були подані до Реєстру відповідно до Закону, так і декларації, що були подані відповідно до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».

Декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, що подається до призначення або обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.

Декларація складається із 16 розділів

1. Тип декларації та звітний період

2. Інформація про суб’єкта декларування та членів його сім’ї.
3. Об’єкти нерухомості.

4. Об’єкти незавершеного будівництва.

5. Цінне рухоме майно (крім транспортних засобів).

6. Цінне рухоме майно — транспортні засоби.

7. Цінні папери.

8. Корпоративні права.

9. Юридичні особи, кінцевим бенефіціарним власником (контролером) яких є суб’єкт декларування або члени його сім’ї.

10. Нематеріальні активи
11. Доходи, у тому числі подарунки
12. Грошові активи.

13. Фінансові зобов’язання.

14. Видатки та правочини суб’єкта декларування.
15. Робота за сумісництвом суб’єкта декларування.

16. Членство суб’єкта декларування в організаціях та їх органах.

З електронною формою декларації можна ознайомитися на сайті НАЗК або в журналі «Офіційнй вісник України» від 22.07.2016 р.№55 (сторінки з 144 по 167)

При заповненні декларації слід керуватися «Методичними рекомендаціями» та рішенням НАЗК від 11.08.2016 року №3

При заповненні декларацій варто враховувати, що НАЗК відповідно до статті 48 Закону проводить щодо декларацій, поданих суб’єктами декларування, такі види контролю:

1) щодо своєчасності подання;

2) щодо правильності та повноти заповнення;

3) логічний та арифметичний контроль.

В рішенні № 3 від 11 серпня 2016 року НАЗК щодо порядку перевірки факту подання та своєчасності подання декларації зазначає: «Згідно із статтею 49 Закону, державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали), відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку. Порядок здійснення такого контролю та порядок інформування Національного агентства про виявлені факти неподання або несвоєчасного подання декларацій визначається Національним агентством.

Якщо за результатами контролю встановлено, що суб’єкт декларування не подав декларацію, Національне агентство письмово повідомляє такого суб’єкта про факт неподання декларації, і суб’єкт декларування повинен протягом десяти днів з дня отримання такого повідомлення подати декларацію в порядку, визначеному частиною першою статті 45 цього Закону.

Одночасно Національне агентство письмово повідомляє про факт неподання декларації керівнику державного органу, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, їх апарату, юридичної особи публічного права, в якому працює відповідний суб’єкт декларування, та спеціально уповноваженим суб’єктам у сфері протидії корупції.

Слід пам’ятати, що за несвоєчасне подання без поважних причин декларації передбачено адміністративну відповідальність відповідно до статті 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення, а за умисне неподання декларації — кримінальну відповідальність згідно із статтею 3661 Кримінального кодексу України.

Повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

Обов’язкове проведення повної перевірки декларації здійснюється у разі якщо:


- декларант належить до службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, або до суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків;

- за результатами логічного та арифметичного контролю виявлено у декларації суб’єкта декларування невідповідності;

- член сім’ї суб’єкта декларування відмовився надати суб’єкту декларування будь-які відомості чи їх частину для заповнення декларації. При цьому суб’єкт декларування зобов’язаний зазначити про це в декларації, відобразивши всю відому йому інформацію про такого члена сім’ї;

- надійшла інформація від фізичних (викривачів) та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел, про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей.

Згідно з частиною четвертою статті 45 Закону, суб’єкт декларування має право подати, за власною ініціативою, виправлену версію своєї декларації упродовж семи календарних днів після дня подання відповідної декларації. Для цього немає необхідності звертатися до Національного агентства. При цьому суб’єкт декларування має право подати виправлену декларацію упродовж цього терміну лише один раз.

Якщо після спливання 7-денного строку або якщо виправлена декларація вже була подана, упродовж зазначеного строку суб’єкт декларування виявить неповні чи неправильні відомості в поданій ним декларації (або у виправленій декларації), він повідомляє про це Національне агентство через персональний електронний кабінет та подає виправлену декларацію згідно з рішенням уповноваженої особи Національного агентства. При цьому уповноважена особа визначає строк, який надається для подання такої виправленої декларації.

Крім того, у разі притягнення суб’єкта декларування до відповідальності за неподання, несвоєчасне подання декларації або в разі виявлення у ній недостовірних відомостей суб’єкт декларування зобов’язаний подати відповідну декларацію або виправлену декларацію з достовірними відомостями у строк, визначений уповноваженою особою Національного агентства. При цьому суб’єкт декларування повинен подати виправлену декларацію у разі виявлення у ній недостовірних відомостей, навіть якщо його не було притягнено до відповідальності за подання таких відомостей.

Отже, для підготовки до ІІ етапу декларування всім державним службовцям,  потрібно зібрати всі підтверджуючі документи щодо об’єктів декларування, отримати електронний ключ, ознайомитися  із затвердженою формою декларації та методичними рекомендаціями щодо її заповнення. 

                            З травня зросли пенсійні виплати

         Законом України  «Про державний бюджет України на 2016 рік» передбачено збільшення з 1 травня 2016 року прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність, до 1130 гривень. В зв”язку з цим органи Пенсійного фонду України з 1 травня провели перерахунки пенсій внаслідок чого зросли розміри виплат, що визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму.
         Перерахунку підлягали всі доплати, надбавки, підвищення, які входять до складу пенсійних виплат та визначаються з урахуванням прожиткового мінімуму відповідно до діючого законодавства тільки не працюючим пенсіонерам. А це мінімальні розміри пенсій за віком при повному стажі роботи, доплати за понаднормативний стаж, пенсії інвалідам загального захворювання, пенсійні виплати інвалідам війни, учасникам бойових дій, інвалідам внаслідок Чорнобильської катастрофи, мінімальні пенсії військовослужбовцям та членам їхніх сімей, мінімальні пенсії шахтарям, підвищення ветеранам війни та членам їхніх сімей, жертвам нацистських переслідувань, державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни, пенсії за особливі заслуги перед Україною.
         Відповідно до абзацу другого частини 3 ст.42 Закону України «Про загальнообов”язкове державне пенсійне страхування працюючим  пенсіонерам розмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 не перераховується у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
          У нашому районі перерахунок здійснено автоматично 6474 громадянам, що становить 91 відсоток загальної чисельності пенсіонерів.
         Середній розмір підвищення пенсій становить 54 грн. 94 коп.
         Виплата підвищених розмірів пенсій розпочалася з 4 травня поточного року.
Реорганізація управління
 
Відповідно до Постанови КМУ від 16.12.2015 року № 1055 „Деякі питання функціонування територіальних органів Пенсійного фонду України” в нашій області реорганізовані дванадцять районних управлінь ПФУ шляхом злиття. Таким чином реорганізовані управління ПФУ у Бершадському районі та управління ПФУ у Чечельницькому районі. З 30.03.2016 року утворено Бершадське об’єднане управління Пенсійного фонду України Вінницької області. Відповідно до наказу Пенсійного фонду України від 25.03.2016 № 353-О начальником об’єднаного управління призначено Клітченко Світлану Миколаївну.
Метою об’єднання є покращення якості управління в пенсійній системі. Фахівці з питань пенсійного забезпечення працюватимуть і на далі в тому самому приміщенні та кабінетах, як і до об’єднання. Зміст і якість послуг залежить перш за все від кваліфікації спеціалістів та їх доступності, а не від статусу установи.
 
 
Легалізація заробітної плати та веб-портал, як засіб контролю за соціальними внесками
 
 
          Ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, виявлення фактів, що негативно впливають на гарантії пенсійного та соціального забезпечення застрахованих осіб – одне із завдань Пенсійного фонду України.
         “Тіньова”, або “сіра”, заробітна плата, яка криється за офіційними трудовими відносинами і виплачується на рівні або нижче мінімальної, не може забезпечити великих за розміром пенсій або інших страхових виплат, навіть якщо вони сплачувалися упродовж всієї трудової діяльності десятки років. Тому легалізація зарплати і відповідальність страхувальника за своїх найманих працівників, а водночас і нетерпимість до нелегальної зарплати і зайнятості з боку громадян, які наймаються на роботу, - усе це є запорукою достойних пенсій та соціального спокою.
          З метою легалізації заробітних плат, Пенсійним фондом України постійно здійснюється моніторинг та аналіз відомостей Реєстру застрахованих осіб. 
          Найкращим способом контролю за своїми відрахуваннями із заробітної плати, за розміром своїх соціальних внесків є реєстрація на веб-порталі ПФУ, яка дає можливість людині стежити за сплатою страхових внесків на її користь до фондів соціального страхування і, за необхідності, тиснути на роботодавця. Електронний портал постійно удосконалюється, щоб навіть не дуже досвідчений користувач міг легко розібратися в цьому ресурсі.
          Для реєстрації на веб-порталі необхідно звернутися до територіального органу Фонду, узявши із собою паспорт та ідентифікаційний код. Оформивши відповідну заяву, ви отримуєте реєстраційний код (код заяви), який необхідно використати лише один раз під час самостійної реєстрації на порталі. Щоб мати доступ до електронних послуг, потрібно зайти на сторінку http://portal.pfu.gov.ua, натиснути «Вхід до системи» та ввести свій логін і пароль, який вводився під час першої реєстрації. Крім отримання виписки із системи персоніфікованого обліку за формою ОК-5, зареєстрований користувач має можливість надіслати запит, скаргу, записатися на прийом, отримати консультацію фахівців.
          З 1 січня 2016 року розпочато впровадження нової системи обслуговування громадян, одним із принципів якої є безкоштовне виготовлення електронного цифрового підпису в управліннях Пенсійного фонду для застрахованих осіб та пенсіонерів. За допомогою електронного цифрового підпису можна буде через «Особистий кабінет» на веб-порталі роздрукувати виписку про свої доходи й навіть подати її в банк для підтвердження платоспроможності, а також отримати доступ до своєї електронної пенсійної справи.
 
          

Зміни у пенсійному законодавстві з 01.01.2016 року

 Законом України від 24.12.2015 року №909 внесено зміни до Податкового кодексу України, відповідно до яких продовжено справляння податку на доходи фізичних осіб та військового збору з пенсій. Для пенсій, розмір яких перевищує 4134,00 грн., у 2016 році встановлена єдина ставка податку на доходи фізичних осіб – 15 % та військового збору – 1,5 % від суми такого перевищення.
 
Законом України від 24.12.2015 року №911 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України»  внесено зміни:
до п. е) ст. 55 Закону України «Про пенсійне забезпечення», відповідно до яких встановлено пенсійний вік особам, які звертаються за призначенням пенсій за вислугу років. Починаючи з січня 2016 року на пенсію виходитимуть після досягнення встановленого пенсійного віку залежно від дати народження особи. При цьому і чоловікам і жінкам встановлено єдиний вік виходу на пенсію – 55 років. Однак пенсійний вік збільшуватиметься поступово – від 50 до 55 років. Зокрема, особи з датою народження по 30.06.1966 року виходитимуть на пенсію за вислугу років при досягненні 50 – річного віку. Ті, хто народився в період з 01.07.1966 року по 31.12.1966 року, матимуть право на таку пенсію в 50 років 6 місяців, а з 01.01.1967 року по 30.06.1967 року – при досягненні 51 – річного віку і так далі. Особи, народжені після 01.01.1971 року, виходитимуть на пенсію в 55 років.
Пенсії за вислугу років призначатимуться при досягненні вказаного вище пенсійного віку та за наявності спеціального стажу, який було підвищено з 1 квітня 2015 року відповідно до Закону України  від 02.03.2015 року №213 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення».   При цьому, на 5 років поетапно протягом 10 років,на 6 місяців за рік,змінилася тривалість спеціальногостажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років: від 25 років – до 30 років. Право на пенсію у період з 1 квітня 2015 року по 31 березня 2016 рокуматимуть особи, в яких буде необхідний вік та спеціальний стажне менше 25 років 6 місяців, у період з 1 квітня 2016 року по 31 березня 2017 року - не менше 26 років, і так далі.
Водночас збережено право виходу на пенсію за вислугу років незалежно від віку особам, які в період до 1 січня 2016 року вже мали вислугу років на відповідних посадах не менше як: на 1 квітня 2015 року – 25 років, на 31 грудня 2016 року – 25 років 6 місяців.
Також внесено зміни дост. 47 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», якими визначено:
- максимальний розмір пенсії з 1 січня 2016 року по 31 грудня 2016 року не може перевищувати 10 740 грн.;
- у 2016 році продовжено особливий порядок виплати пенсій працюючим пенсіонерам: тим, які працюють на посадах та на умовах, передбачених законами України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про судоустрій і статус суддів"(крім інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1ст.  10 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"), пенсії не виплачуються.Ветеранам військової служби, яким призначено пенсію відповідно до зазначених законів, виплата пенсії здійснюється в повному обсязі. Тим пенсіонерам, які працюють на інших посадах – пенсія виплачується в  розмірі 85 відсотків призначеного розміру, але не менше 150 відсотків прожиткового мінімуму, встановленого для осіб, які втратили працездатність, що в сумі складає 1611 грн.. Зазначена норма не застосовується до інвалідів I та II груп, інвалідів війни III групи та учасників бойових дій, осіб, на яких поширюється дія п. 1 ст. 10Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
Після звільнення з роботи виплата пенсії відповідно до цього Закону поновлюється.
 
Відповідно до Закону Українивід 08.07.2011№ 3668 "Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи" набули чинності зміни, щодо яких з 1 січня 2016 року  довідка про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу підряд до 1 липня 2000 року при обчисленні пенсії не подається. Зазначена заробітна плата враховується лише в випадку, якщо страховий стаж починаючи з 1 липня 2000 року становить менше 60 місяців.
 
Пенсійний фонд інформує :
 
З 1 січня 2016 року в управлінняхПенсійного фонду України чотирьох областей, в тому числі Вінницької, запроваджується нова система призначення та перерахунку пенсій на базі централізованих інформаційних технологій. Така система дасть змогу не лише відмовитися від величезного паперового документообігу, а й спростити процедури прийому та обслуговування громадян, істотно скоротити час їхнього спілкування з фахівцями Фонду.
Пенсіонер самостійно зможе обирати за бажанням управління Пенсійного фонду України, до якого звертатися за призначенням пенсії. При цьому, рішення про призначення пенсії буде прийматись тим управлінням, на території обслуговування якого пенсіонер проживає (зреєстрований).
Запроваджується автоматичне формування заяви про призначення пенсії та електронної пенсійної справи. Уся інформація про особу відразу потраплятиме в електронну пенсійну справу, яку формуватимуть під час першого звернення громадянина в Пенсійний фонд та оброблятимуть за допомогою централізованої системи призначення та виплати пенсій. Документи, необхідні для призначення пенсії, які надаватиме особа, будуть скануватися та потрапляти до електронної пенсійної справи з допомогою нового програмного забезпечення. Відпаде необхідність у виготовленні копій документів. Водночас система буде єдиною для всіх управлінь Фонду, захищеною за сучасними стандартами, що унеможливить втрату персональних даних і витік інформації.
За допомогою нового технічного комплексу автоматично буде визначатись вид пенсії на який особа має право та розраховуватись найбільш вигідний варіант призначення пенсії. 
Буде запроваджено можливість особам, які працюють, за допомогою веб-порталу Пенсійного фонду України стежити за відрахуваннями, які здійснюють роботодавці на їх користь у фонди соціального страхування, а пенсіонерам - переглядати свої пенсійні справи. Тому сьогодні проводиться активна робота над удосконаленням веб – порталу Пенсійного фонду України, що дасть змогу користувачам безперешкодно користуватись даними послугами.   
 
 

Впровадження антикорупційних заходів в управлінні Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі Вінницької області

На виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2015 рік, затвердженої наказом Пенсійного фонду України від 14.04.2015 року №63, в територіальних та регіональних органах Фонду розроблені плани по виконанню зазначеної програми та власне відбувається їх реалізація.
Управління Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі Вінницької області  теж взяло активно участь у реалізації  Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів за основними її напрямками.
 
Організаційно-управлінські заходи
З метою  конкретизації завдань та функцій підрозділів та працівників управління, а також розподілу службових повноважень, що забезпечуватимуть взаємний контроль за прийняттям рішень,  в червні місяці  2015 року забезпечено перегляд положень про структурні підрозділи та посадових інструкцій. Здійснено перегляд механізмів контрольно-аналітичної роботи з метою спрямування її на визначення повноти та своєчасності реалізації повноважень.
В найближчій перспективі вирішення питання впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян із забезпеченням прав осіб, які звертаються на прийом в громадську приймальню управління, на таємницю особистого та приватного життя.
 
Заходи у сфері публічних фінансів
Для запобігання корупції в сфері державних закупівель здійснюється оприлюднення інформації про закупівлі  на відповідних веб-ресурсах в мережі Інтернет. Зокрема, з інформацією про закупівлі, що здійснюються управлінням за процедурами передбаченими Законом України «Про здійснення державних закупівель» можна ознайомитися на веб-порталі уповноваженого органу з питань державних закупівель (www.tender.me.gov.ua).
З інформацією про заплановані на 2015 рік закупівлі, що здійснюються без застосування процедур закупівель можна ознайомитися на офіційному веб-порталі Пенсійного фонду України (www.pfu.gov.ua). 
З 12.09.2015 р. з набранням чинності Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» інформація про використання коштів щоквартально буде оприлюднюватися на Єдиному веб-порталі використання публічних коштів, який забезпечуватиме вільний безоплатний доступ до неї, можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації.
Закупівлі проводяться завжди з реальною потребою управління та виключає поділ предмета закупівлі на частини, а також можливості варіювання з критеріями оцінки.
        
Удосконалення нормативно-правової бази
         З метою виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників в корупційну та злочинну діяльність, здійснюється перегляд наказів та інших локальних правових актів управління на предмет виявлення корупційних ризиків. Зокрема, з початку року лише з основної діяльності   проведено правову експертизу 79 наказів.
         З метою урегулювання механізмів контролю за прийняттям рішень про пенсійне забезпечення керівного складу управління та членів їх сімей, всі новопризначені пенсійні справи зазначених осіб в порядку контролю будуть направлятися до головного управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області.
         Забезпечено вжиття заходів щодо запобігання та врегулювання потенційного та реального конфлікту інтересів при призначенні (перерахунку) пенсій працівникам управління, їх родичам та близьким особам. Зокрема, працівникам управління роз’яснено порядок дій у випадку виникнення потенційного конфлікту інтересів та недопущення виникнення реального конфлікту інтересів.
В серпні місяці 2015 року працівників управління ознайомлено під розписку  із усіма обмеженнями, які зазначені в Законі України «Про запобігання корупції». Відповідні попередження, повідомлення та зобов’язання внесено до особових  справ працівників управління.
 
         Удосконалення роботи з персоналом
            В управлінні запроваджено на постійній основі систему правової освіти працівників, у тому числі в сфері антикорупційного законодавства. З початку року проведено 26 семінарів, в тому числі  4 семінари з питань антикорупційного законодавства. В період з 01.01.2015 р. по 01.09.2015 року в управлінні проведено три виробничі наради  на яких розглядалися питання дотримання антикорупційного законодавства.
У вересні місяці 2015 року відбудеться перевірка знань працівників управління вимог антикорупційного законодавства. Зазначену перевірку буде проведено у вигляді заліку.
         З метою здобуття працівниками практичних та організаційних навичок  періодично здійснюється обмін досвідом працівників  управління із працівниками органів Фонду в області. В червні місяці 2015 року  двоє працівників управління мали нагоду ознайомитися із роботою управління Пенсійного фонду України у Піщанському районі Вінницької області у сфері проведення перевірок.
          
        
         Формування світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів
Одним з найбільш істотних чинників у подоланні корупції є ставлення населення до цієї проблеми, тому залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів має дуже важливе значення  у подоланні корупції та недопущені її проявів.
Одним із таких заходів є забезпечення доступу  громадськості до публічної інформації.
Зокрема наказом від 07.03.2012 року №30 затверджено перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є управління Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі Вінницької області та визначено відповідальних працівників за її надання.
На даний час доступ громадськості для ознайомлення з публічною інформацією забезпечується  шляхом:
- оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації;
- розміщення публічної інформації на  веб-сайті Чечельницької районної державної адміністрації Вінницької області, на офіційному веб-сайті Пенсійного фонду;
- розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні управління;
- надання публічної інформації за запитами на інформацію.
З початку року в засобах масової інформації оприлюднено  5 інформацій. На інтернет-ресурсах – 4 інформації.     
З метою активізації участі населення в інформуванні органів, уповноважених на боротьбу з корупцією, про відомі їм факти корупції, на інформаційному стенді управління  «Суспільство проти корупції» розміщено інформацію про зазначені органи, їх адресу та контактні телефони.
Разом з тим антикорупційний потенціал заходів із залучення населення до виявлення та повідомлення про факти корупції є високим та вимагає впровадження таких методів комунікації з громадськістю як опитування та анкетування, залучення громадськості в обговорені підсумків роботи управління, оцінки виконання покладених функцій. Оприлюднення звіту про виконані заходи щодо запобігання та протидії корупції  та про осіб, притягнених за корупційні та пов’язані з корупцією правопорушення,   поряд із іншими засобами комунікації із суспільством, спрямований на формування психологічної установки у населення щодо несприйняття корупції як способу розв’язання проблеми.
Зазначена інформація, є проміжним звітом про виконання Програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2015 рік.
Управління повідомляє, що протягом 8 місяці  2015 року випадків вчинення працівниками управління корупційних  або пов’язаних з корупцією правопорушень  не виявлено. Підстав для проведення службових розслідувань  та  притягнення працівників управління до відповідальності за скоєння зазначених правопорушень не було. Фінансові правопорушення не вчинялися, передумов для їх вчинення не виявлено.
Управління Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі інформує
«Комплексна реформа системи пенсійного забезпечення в Україні»
 
        Відповідно до зареєстрованих у парламенті законопроектів, система пенсійного забезпечення має працювати за новою моделлю. Основою пенсійної системи стануть нарахування виплат за єдиним законом, запровадження накопичувальної системи, професійної пенсійної системи для окремих категорій професій та розвиток недержавного пенсійного страхування.
        Розбудова багаторівневої й багатокомпонентної системи дасть змогу не лише підняти рівень пенсійного забезпечення, а також  звільнити Пенсійний фонд від невластивих йому виплат, таких, як підтягування суми пенсії до законодавчо визначеного прожиткового мінімуму та відшкодування пенсій пільговим категоріям громадян.
        Із 1 червня 2015 року пенсію державним службовцям, а також суддям, прокурорам, народним депутатам вже призначають на загальних умовах. Спеціальні пенсії, призначені до цього часу, виплачуватимуть у розмірах, визначених законодавством , яке діяло до цієї дати. Відповідно до нових законопроектів передбачається, що за сплату державними службовцями підвищеної ставки внеску, на 1 січня 2016 року фіксується стаж державної служби та виплачується компенсація у розмірі 10, 15 та 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
         Накопичувальна пенсійна програма передбачає формування індивідуальних накопичень громадян та залучення інвестиційного ресурсу на розбудову національної економіки, розвиток фондового ринку. Накопичувальний рівень запрацює з 1 січня 2017 року. Особи до 35 років будуть його обов’язковими учасниками, 36-55-річного віку – добровільними. Розмір накопичувального внеску спочатку становитиме 2% від заробітної плати, а потім упродовж  п’яти років зростатиме до 7%. У міру збільшення розміру внеску для застрахованих осіб, починаючи з 2018 року, відповідно зменшуватиметься розмір єдиного внеску для роботодавця. Якщо людина сплачувала внески в накопичувальний фонд та не дожила до пенсійного віку, її персональну суму може бути передано в спадок. Важливо, що держава гарантує контроль та безпеку збереження коштів накопичувальної системи.
          Крім того, за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування будуть здійснюватись професійні пенсійні виплати, незалежно від віку за наявності необхідної вислуги років. Планується з 1 січня 2016 року запровадити накопичувальну професійну пенсійну програму за п’ятьма категоріями, залежно від умов виконуваної роботи, за професією або займаною посадою. Учасниками першої-четвертої категорій цієї програми будуть особи, яким на момент запровадження виповниться не більше 35 років. Учасниками п’ятої категорії професійної програми будуть державні службовці та прирівняні до них особи.
 
Управління Пенсійного фонду України
у Чечельницькому районі повідомляє:
 
02.03.2015 ВЕРХОВНОЮ РАДОЮ УКРАЇНИ ПРИЙНЯТО ЗАКОН УКРАЇНИ "ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ДЕЯКИХ ЗАКОНОДАВЧИХ АКТІВ УКРАЇНИ ЩОДО ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ"
 
Зазначений Закон передбачає зміну законодавчих норм, що регулюють питання пенсійного забезпечення за трьома основними блоками.
 
БлокІ:порядок пенсійного забезпечення громадян, які працюють на "спеціальних" посадах
 
Зокрема це стосується державних службовців, прокурорів, суддів, народних депутатів, деяких інших категорій працівників.
Внесені до 14 "пенсійних" законів зміни передбачають, що у період роботи на зазначених посадах призначені пенсії не виплачуються до звільнення з роботи. При цьому не має значення вид пенсії та закон, згідно з яким вона призначена.
Водночас, пенсіонер має право вибору: продовжувати працювати на "спецпосаді" та отримувати заробітну плату, чи звільнитись з посади і отримувати пенсію.
Зазначена норма не поширюється на інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців, учасників Антитерористичної операції. Всі вони на будь - якій роботі будуть отримувати призначену пенсію в повному обсязі.
Пенсіонери–"науковці", які працюють на "спецпосадах, зможуть одержувати 85 відсотків належної їм пенсії, обчисленої за загальними правилами.
Данінововведення стосуватимуться майже 11 тис. осіб, які працюють на "спецпосадах".
Вони набувають чинності з 1 квітня і є черговим кроком уніфікації пенсійного законодавства та запровадження "єдиних принципів" пенсійного забезпечення для всіх категорій громадян.
До 1 травня поточного року Уряд має подати на розгляд Верховної Ради України законопроект, який має остаточно усунути різні підходи у пенсійному забезпеченні.
 
 
 
БлокІІ:порядоквиплати пенсій
іншим категоріям працюючих пенсіонерів
 
Для них передбачено, що у період роботи виплачується 85 % призначеного розміру пенсії.
Це стосується лише пенсіонерів, розмір пенсії яких перевищує 1,5 розміру прожиткового мінімуму встановленого для осіб, які втратили працездатність, – 1423,5 грн.
Пенсії, що призначені в розмірі менше 1423,5 грн., працюючим пенсіонерам виплачуються у повному обсязі. У працюючих пенсіонерів, в яких розмір пенсії більше 1423,50 грн. і яким пенсія буде виплачуватися на рівні 85%, у будь-якому випадку розмір пенсії до виплати становитиме не менше 1423,5 грн.
Працюючим пенсіонерам з числа інвалідів І та ІІ груп, інвалідів війни ІІІ групи, учасників бойових дій, членів сімей військовослужбовців та пенсіонерів, пенсії яким призначені відповідно до Закону України “Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, пенсія виплачується у повному обсязі незалежно від розміру.
У всіх випадках після звільнення з роботи, в тому числі зі "спецпосад", виплата пенсії поновлюється в повному обсязі.
Статус пенсіонера – працюючий чи непрацюючий і, відповідно, розмір пенсії до виплати органи Пенсійного фонду України визначать за матеріалами пенсійних справ та даними системи персоніфікованого обліку. Надавати органам Пенсійного фонду окремо документи необхідно лише тим пенсіонерам, хто своєчасно не виконав передбачене законом зобов’язання протягом десяти днів поінформувати  органи Фонду про працевлаштування/звільнення з роботи.
Якщо документи про звільнення з роботи буде надано після 1 квітня, то виплата пенсії буде проведена в повному обсязі за весь період, коли пенсіонер вже не працював.
Якщо документів про працевлаштування, в тому числі на "спецпосаду", пенсіонер не надасть, факт роботи все одно обов’язково буде встановлено пізніше за даними системи персоніфікованого обліку. У цьому випадку пенсіонер має повернути надміру виплачену суму пенсії.
 
 
 
   БлокІІІ:Зміни умов призначення пенсій на пільгових умовах та за вислугу років
По-перше, з 01.04.2015 поетапно змінюється вік жінок, необхідний для призначення пенсій на пільгових умовах.
Положення Закону
Особи, на яких поширюється дія Закону
Вік виходу на пенсію жінок змінюється
з 45 років до 50 років
 
- жінки, які народилися після 01.04.1970
за списком № 1 (перелік особливо шкідливих та особливо важких професій та робіт затверджено Кабінетом Міністрів України )
з 50 років до 55 років
жінки, які народилися після 01.04.1965
- за списком № 2 (перелік шкідливих та важких професій та робіт затверджено Кабінетом Міністрів України );
- трактористи-машиністи;
- доярки, свинарки;
- зайняті на вирощуванні тютюну;
- робітниці текстильного виробництва;
- водії міського пасажирського
 
 
 
 Цей процес відбуватиметься поступово протягом 10 років – кожного року на 6 місяців.
Зазначена зміна є необхідністю узгодити пільговий пенсійний вік жінок із загальним пенсійним віком для жінок, який поетапно змінюється, починаючи  з 1 жовтня 2011 року.
Також поетапно на 6 місяців за рік змінюється загальний стаж роботи для призначення пенсій на пільгових умовах. При цьому необхідна тривалість пільгового стажу залишається без змін.
Довідково: Законодавством передбачено, що відшкодування коштів на виплату та доставку пільгових пенсій здійснюється Пенсійному фонду України за рахунок коштів підприємств. Проте, відшкодовується лише 64,1% зазначених витрат.
Станом на 01.03.2015 заборгованість підприємств по відшкодуванню витрат на виплату та доставку пільгових пенсій складає 7,7 млрд. грн.
Це призводить до необхідності здійснювати виплату пільгових пенсій фактично за рахунок всіх інших пенсіонерів.
По-друге, на 5 років поетапно протягом 10 років на 6 місяців за рік змінюється тривалість загального стажу роботи, необхідного для призначення пенсії за вислугу років, а для окремих категорій працівників – необхідної вислуги років. Це стосується, зокрема, робітників локомотивних бригад, працівників на польових геологорозвідувальних роботах, робітників на лісозаготівлях і лісосплаві, плавскладу флоту, працівників освіти та охорони здоров’я, артистів та ін.
При цьому, умови призначення пенсій за вислугу років в частині тривалості раніше набутого спеціального стажу залишаються незмінним.
Наприклад:вчитель, лікар, які на 1 квітня 2015 року відпрацювали по 25 років, зможуть у будь-який час після звільнення з роботи скористатись своїм право та призначити пенсію за вислугу років.
Зміни умов призначення пільгових пенсій та пенсій за вислугу років торкнуться лише нових пенсіонерів.
 
 
Інформує Пенсійний фонд України

 

Законодавчі зміни у пенсійній системі з 1 січня 2015 року.

28 грудня 2014 р. Верховна Рада ухвалила Державний бюджет України на 2015 рік та низку законів, що регулюють питання бюджет­ного, податкового, трудового, пенсійного та іншого законодавства. Ухвалені зміни мають значний вплив і на розвиток пенсійноїсистеми.

 

1.          Закон України № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких зако­нодавчих актів України»:

—         змінює розміри спеціальних пенсій;

—          ліквідовує достроковий вихід на пенсію за 1,5 року до досягнення пенсійного віку;

—         передбачає, що окремі види над­бавок та підвищень до пенсій установ­люються Кабінетом Міністрів України.

2.       Закон України № 80-VIII «Про Дер­жавний бюджет України на 2015 рік»:

—         затверджує розміри прожитко­вого мінімуму та мінімальної заробіт­ної плати на 2015 p.;

—          надає право Кабінету Міністрів України встановлювати розміри окремих соціальних виплат.

3.          Закон України № 71-VIII «Про внесення змін до Податкового ко­дексу України та деяких законодав­чих актів України щодо податкової реформи»:

—         змінює межу для оподаткування великих пенсій;

—         установлює новий порядок спла­ти збору на загальнообов'язкове дер­жавне пенсійне страхування (в разі купівлі іноземної валюти, клеймування ювелірних та побутових виробів).

- Закон України № 77-VІІІ «Про вне­сення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування за­гальнообов'язкового державного со­ціального страхування та легалізації фонду оплати праці»:

- об'єднує фонди загальнообо­в'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і від нещас­ного випадку на виробництві та про­фесійних захворювань;

—          установлює нові умови нараху­вання та сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне пен­сійне страхування.                                                                  

Основні зміни у пенсійному забезпеченні

Змінюються розміри спеціальних пенсій

З 1 січня 2015 р. під час призначення пенсій таким категоріям пенсіонерів, як прокурори, державні службовці, судді, народні депутати, службовці органів міс­цевого самоврядування, відсоток заро­бітної плати, що береться для обчислен­ня пенсії, зменшується з 70 до 60.

Під час призначення пенсій за За­коном України «Про наукову та науково-технічну діяльність» відсоток заро­бітної плати, що береться для обчис­лення пенсії, зменшується з 80 до 60.

Передбачено, що пенсіонер будь- якої із спеціальних категорій позбав­ляється права на одержання спеціаль­ної пенсії в разі вчинення корупційного діяння (звільнення з роботи у зв'язку із засудженням за умисний злочин із ви­користанням свого посадового стано­вища або притягнення до адміністра­тивної відповідальності за правопору­шення, пов'язане       з              корупцією).                                                                                                                                              Перерахунок спеціальних пенсій уже не буде проводитися щоразу під час зростання заробітної плати працюючих службовців. Порядок проведення перерахунків таких пенсій визначатиме Кабінет Мініс­трів України.

 

Припиняється достроковий вихід на пенсію у зв'язку із скороченням штатів та за станом здоров'я

З 1 січня 2015 р. скасовано мож­ливість виходу на пенсію достро­ково за півтора року до досягнен­ня пенсійного віку, якщо людина звільняється у зв'язку із скоро­ченням штатів або за станом здоров'я.

Також вилучено норму щодо до­строкового виходу на пенсію за два роки до досягнення пенсійно­го віку особам, які вивільняються у зв'язку із закриттям ЧАЕС. Але ця зміна здебільшого є технічною, оскільки норма практично не використовувалась.

Пенсії, призначені достроково до 1 січня 2015 p., будуть виплачуватися і надалі.

 

Кабінет Міністрів України визначає розміри пенсій, надбавок, підвищень чорнобильцям та дітям війни, а також порядокіндексації пенсій

Розміри мінімальної пенсії інвалідам-чорнобильцям, додаткової пенсії за шкоду, заподіяну здо­ров'ю внаслідок аварії на ЧАЕС, розміри компенсацій сім'ям за втрату годувальника внаслідок чорнобильської катастрофи вста­новлюються Кабінетом Міністрів України.

Аналогічне право надано Кабінету Міністрів і щодо визначення розміру підвищення дітям війни.

Сьогодні розміри зазначених виплат установлені постановами Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. № 1210 та від 28.12.2011 р. № 1381.

Скасовано норму щодо призначен­ня до пенсій доплат за проживання на забруднених територіях.

Розміри раніше призначених пен­сій у зв'язку з ухваленням цієї норми не зменшаться. А для пенсій, при­значених після 1 січня 2015 p., відпо­відна доплата встановлюватися вже не буде (розмір доплати становив від 5,20 до 13,20 грн).

Законом про Державний бюджет України на 2015 р. підтверджено пра­во Кабінету Міністрів України на встановлення розмірів окремих соці­альних виплат, у тому числі чорно­бильцям, дітям війни, військово­службовцям та деяким іншим катего­ріям громадян.

Крім цього, відповідно до держав­ного бюджету Кабінет Міністрів України має затвердити спеціальний порядок проведення індексації роз­мірів пенсій у 2015 р.

 

   Розмір прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездат­ність, зросте до 1074 грн.

 

Розміри прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати на 2015 рік, грн

Вид соціальної гарантії

З 1 січня

З 1 грудня

Прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць

1176

1330

для дітей віком до 6 років

1032

1167

для дітей віком від 6 до 18 років

1286

1455

для працездатних осіб

1218

1378

для осіб, які втратили працездатність

949

1074

Мінімальна заробітна плата

1218

1378

 

В Україні розмір мінімальної пенсії за віком дорівнює прожитковому мі­німуму для непрацездатних осіб. Ве­личина надбавок та підвищень до пенсій (наприклад, доплати за понад­нормовий стаж, підвищення пенсії учаснику бойових дій, який досяг 85 років, тощо) також прив'язана до цього показника.

З огляду на складну економічну си­туацію в країні, протягом 2014 р. прожитковий мінімум для непраце­здатних осіб не змінювався і стано­вив 949 грн.

Реалізація запланованих на ниніш­ній рік реформ забезпечить потріб­ний фінансовий ресурс для підви­щення розміру соціальних виплат. З 1 грудня 2015 р. згідно із законом про державний бюджет прожитковий рівень для осіб, які втратили праце­здатність, зросте до 1074 грн.

Для пенсіонерів це означає, що з 1 грудня 2015 р. буде проведенопе­рерахунок пенсій, а також надбавок і підвищень до них, виходячи з вели­чини 1074 грн.

Суми понад три мінімальні заробітні плати будуть оподатковуватися

Згідно із законодавством, чинним до 1 січня 2015 p., оподаткуванню підлягали суми пенсії, що перевищу­вали 10 тис. грн, у частині такого пе­ревищення.

З 1 січня ц. р. унесено зміни до ст. 164 Податкового кодексу, і тепер оподаткуванню підлягають пенсії, розмір яких перевищує три мінімаль­ні заробітні плати (3654 грн), у части­ні такого перевищення за ставкою 15%. Наприклад, якщо розмір пенсії становить 4100 грн, то оподатко­вується тільки 446 грн-та частина, яка перевищує межу в 3654 грн.

Якщо сума перевищення понад три мінімальні заробітні плати більша за 10-кратний розмір мінімальної заро­бітної плати, то ставка податку збіль­шується до 20%.

Оподаткування пенсій здійснюєть­ся органами Пенсійного фонду України в автоматичному режимі. Пенсіонерові непотрібно звертатися з цих питань до податкової інспекції чи управління Фонду.   

 

Зміни щодо збору на обов'язковедержавне пенсійне страхування (валюта, ювелірні вироби)

Збір на обов'язкове державне пен­сійне страхування запроваджено в Україні в 1998р.

З 1 січня 2015 р. набрали чинності нові норми щодо збору під час купівлі іноземної валюти. Ставку збору збіль­шено з 0,5 до 2%, його сплачують ли­ше фізичні особи, які купують готівко­ву валюту (крім громадян, які маютьвалютні кредити й купують іноземну валюту для їхнього погашення).

Також з 1 січня 2015 р. замість збору від продажу ювелірних виробів іззолота, платини та дорогоцінного ка­міння в Україні запроваджується збір під час клеймування ювелірних та по­бутових виробів державним пробір­ним клеймом на казенних підприєм­ствах пробірного контролю.

Розмір збору — 10% вартості ос­новного дорогоцінного металу (золо­та, срібла, платини, паладію) в пере­рахунку на вагу чистого металу. Сума визначається за офіційним курсом банківських металів на момент, коли виріб подається на клеймування.

Казенні підприємства пробірного контролю подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пен­сійного фонду звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов'яз­кове державне пенсійне страхування підчас здійснення клеймування виробів державним пробірним клеймом.

Нова форма звітності для платників цього збору (як і збору підчас купівлі го­тівкової іноземної валюти) нині розроб­ляється Пенсійним фондом і буде за­тверджена Кабінетом Міністрів України.

 

    Перевірки контролюючих органів -виключно з дозволу Кабінету Міністрів України чи за заявкою суб'єкта господарювання

Законодавством, що набрало чиннос­ті з 1 січня 2015 р., продовжено мора­торій на перевірки контролюючими ор­ганами підприємств,установ та органі­зацій, фізичних осіб -підприємців. У 2015- 2016 рр. вони здійснюватимуть­ся виключно з дозволу Кабінету Мініс­трів України або за заявкою суб'єкта господарювання щодо його перевірки.

 

Зміни в нарахуванні єдиного внеску на загальнообов'язково державне пенсійне страхування

З 1 січня 2015 р. відбулися істотні зміни в законодавстві щодо сплати єдиного внеску, спрямовані на детінізацію ринку праці та легалізацію заробітної плати, зокрема:

—        передбачено нарахування єдино­го внеску за кожну застраховану особу;

—        запроваджено мінімальний вне­сок за місяць за найманих працівників;

—        запроваджено знижувальний коефіцієнт розміру єдиного внеску за найманих осіб за основним міс­цем роботи для роботодавців, які підвищують заробітну плату.

Роз'яснення з питань нарахування та сплати єдиного внеску надає Дер­жавна фіскальна служба України.

 

Управління Пенсійного фонду України
у Чечельницькому районі повідомляє:
 
Згідно з пунктом 7-2   Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» до 1 січня 2015 рокуправо дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 ЗаконуУкраїни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», зменшується на 0,5 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходАнтикорупційний закон: перше знайомство з нововведеннями

26.10.2014 року набрав чинності ЗУ «Про запобігання корупції» від 14.10.2014р. № 1700-VII (надалі – Закон № 1700).  

         Зазначений Закон буде введений у дію через 6 місяців після його опублікування, тобто з 26.04.2015р.

         До приведення усіх інших законів та нормативно-правових актів  у відповідність із положеннями Закону № 1700 вони застосовуються у частині, що не суперечить новому Закону.

Закон № 1700 передбачає досить серйозні зміни у підходах до запобігання, виявлення та протидії корупції. 

Зазначені зміни стосуються порядку подачі декларацій, антикорупційної експертизи, конфлікту інтересів та цілого ряду інших положень антикорупційного законодавства.

Декларації

         Одне з найнагальніших запитань: що робити з антикорупційними деклараціями? Адже чимало людей переходять з посади на посаду або подають заяви про зайняття посад на публічній службі (звільняються зі служби). Відповідно вони мають подавати декларації. І незабаром час, коли треба подавати декларації за 2014 рік.

         Згідно з п.2 Прикінцевих положень Закону № 1700 декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за період до 01.01.2015р. подаються в обсязі та за формою, передбаченими додатком до старого Закону. Тобто поки що державні службовці повинні подати декларації, як і раніше, у простій письмовій формі за місцем основної роботи. Після утворення Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Агентство) та прийняття відповідних нормативних актів декларації будуть подаватися вже до Агентства. Причому відбуватиметься це шляхом заповнення електронної форми декларації на офіційному веб-сайті цього органу.

         Згідно з абз.2 ч.1 ст.47 Закону № 1700 Агентство забезпечуватиме відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (далі – Реєстр), на своєму офіційному веб-сайті.

         Доступ до Реєстру надаватиметься шляхом можливості перегляду, копіювання та роздруковування інформації, а також у вигляді набору даних (електронного документа), організованого у форматі, що дозволяє його автоматизоване оброблення електронними засобами (машинозчитування) з метою повторного використання.

         Зазначені у декларації відомості щодо реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта громадянина України, місця проживання, дати народження фізичних осіб, стосовно яких зазначається інформація в декларації, місцезнаходження об’єктів, які наводяться в декларації, як і зараз, будуть відноситись до категорії інформації з обмеженим доступом та не підлягатимуть відображенню у відкритому доступі.

         Інформація про суб’єкта декларування зберігатиметься у Реєстрі упродовж усього часу виконання цією особою функцій держави або місцевого самоврядування, а також упродовж п’яти  років після припинення виконання нею зазначених функцій, крім останньої декларації, поданою особою, яка зберігається безстроково.

         Суб’єкти декларування – особи, зазначені у п.1, п.п. «а» п.2 ч.1 ст.3 Закону № 1700, інші особи, які зобов’язані подавати декларацію відповідно до цього Закону.

Суб’єкти декларування з квітня 2015 року

1) особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) Президент України, Голова Верховної Ради України, його Перший заступник та заступник, Прем’єр-міністр України, Перший віце-прем’єр-міністр України, віце-прем’єр-міністри України, міністри, інші керівники центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів України, та їх заступники, Голова Служби безпеки України, Генеральний прокурор України, Голова Національного банку України, Голова Рахункової палати, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим, Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

б) народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, депутати місцевих рад, сільські, селищні, міські голови;

в) державні службовці, посадові особи місцевого самоврядування;

г) військові посадові особи Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів військових формувань, крім військовослужбовців строкової військової служби;

ґ) судді Конституційного Суду України, інші професійні судді, члени, дисциплінарні інспектори Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, службові особи секретаріату цієї Комісії, Голова, заступник Голови, секретарі секцій Вищої ради юстиції, а також інші члени Вищої ради юстиції, народні засідателі і присяжні (під час виконання ними цих функцій);

д) особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ, державної кримінально-виконавчої служби, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, податкової міліції, особи начальницького складу органів та підрозділів цивільного захисту;

е) посадові та службові особи органів прокуратури, Служби безпеки України, дипломатичної служби, державної лісової охорони, державної охорони природно-заповідного фонду, центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної податкової політики та державної політики у сфері державної митної справи;

є) члени Національного агентства з питань запобігання корупції;

ж) члени Центральної виборчої комісії;

з) посадові та службові особи інших державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим;

2) особи, які для цілей Закону № 1700 прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування:

а) посадові особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені у пункті 1 частини першої цієї статті;

3) особи, які претендують на зайняття посад, зазначених у п.1, п.п.»а» п.2 ч.1 ст.3 Закону № 1700.

4) особи, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, тобто звільнилися з посад, зазначених у п.1 п.п.»а» п.2 ч.1 ст.3 Закону № 1700 (зобов’язані подавати декларацію наступного після звільнення року).

         Ще одним із важливих моментів є не тільки зміна назви декларації, а й розширення переліку інформації, що підлягатиме декларуванню, та її деталізація. Так, чинна назва – декларація про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру. Нова назва – декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

         На відміну від старого Закону, Закон № 1700 безпосередньо не передбачає форми декларації, закріплюючи повноваження з її визначення  за Агентством. Проте ст. 46 нового Закону чітко встановлено, які ж саме складові включатиме декларація. Але усі зміни  стосовно суб’єктів декларування та способів заповнення і подання декларацій відбудуться, тільки коли виникне необхідність заповнювати декларації про майно, доходи та видатки за 2015 рік. Протягом найближчих місяців Реєстр лише будуть формувати (писати програму, встановлювати програмне забезпечення, організовувати можливість доступу тощо).

 

Визначення термінів

         Жодна реформа не відбувається без перегляду базових визначень. Тому давайте порівняємо стару та нову термінологію, якою оперують антикорупційні закони.

Антикорупційна експертиза

Старе поняття (визначене законом № 3206, використовується до 26.04.2015р)

Нове поняття (визначене Законом № 1700, буде використовуватись  з 26.04.2015р)

Як самостійне поняття не визначалося. Водночас ст..15 цього Закону передбачено, що антикорупційна експертиза проводиться з метою виявлення в чинних нормативно-правових актах факторів та проектах нормативно-правових актів факторів, що сприяють або можуть сприяти вчиненню корупційних правопорушень, розроблення рекомендацій стосовно їх усунення

антикорупційна експертиза — дiяльнiсть iз виявлення в нормативно-правових актах, проектах нормативно-правових актiв положень, якi самостiйно чи у поєднаннi з iншими нормами можуть сприяти вчиненню корупцiйних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцiєю;

Новий порядок здійснення антикорупційних експертиз регулює ст.55 Закону № 1700. Глобальних змін у частині проведення цих експертиз не передбачено. Крім однієї, на яку слід звернути увагу. Згідно з ч.7 ст.55 нового Закону за ініціативою фізичних осіб, громадських об’єднань, юридичних осіб може проводитися громадська антикорупційна експертиза чинних нормативно-правових актів. Проведення громадської антикорупційної експертизи чинних нормативно-правових актів, а також оприлюднення її результатів здійснюються за рахунок відповідних фізичних осіб, громадських об’єднань юридичних осіб, або інших джерел, не заборонених законодавством. Ці приписи фактично дублюють положення чинної наразі ч.7 ст.15 старого Закону. А ось ч.8 ст.55 нового Закону докорінно змінює статус громадських експертиз та змусить суб’єктів владних повноважень більш уважно ставитись до їх результатів. Згідно з ч.8 ст.55 нового Закону результати антикорупційної експертизи, у тому числі громадської, підлягають обов’язковому розгляду суб’єктом видання (прийняття) відповідного акта, його правонаступником або суб’єктом, до якого перейшли відповідні нормотворчі повноваження у цій сфері.

         Включення ж до нового Закону визначення антикорупційної експертизи є логічним, оскільки наявність правил реалізації цього механізму на законодавчому рівні потребує узагальнюючої норми, яка б надавала відповідь на запитання, у чому в цілому полягає така експертиза.

Підпорядкування

Старе поняття (визначене законом № 3206, використовується до 26.04.2015р)

Нове поняття (визначене Законом № 1700, буде використовуватись  з 26.04.2015р)

безпосереднє підпорядкування - відносини прямої організаційної або правової залежності

підлеглої особи від її керівника, в тому числі через вирішення (участь у вирішенні) питань

прийняття на роботу, звільнення з роботи, застосування заохочень, дисциплінарних стягнень,

надання вказівок, доручень, контролю за їх виконанням;

 

пряме пiдпорядкування — вiдносини прямої органiзацiйної або правової залежностi пiдлеглої особи вiд її керiвника, в тому числi через вирiшення (участь у вирiшеннI) питань прийняття на роботу, звiльнення з роботи, застосування заохочень, дисциплiнарних стягнень, надання вказiвок, доручень тощо, контролю за їх виконанням;

         Як бачимо, по суті, цей термін не змінюється, але суттєво уточнюється. По-перше, перелік можливих управлінських рішень стає невичерпним. По-друге, зміна терміна «безпосереднє підпорядкування» дозволить уникнути  випадків, коли на практиці, наприклад, стосунки між керівником  органу та спеціалістом безпідставно не розглядалися в контексті підпорядкованості лише у зв’язку з тим, що між ними був керівник нижчого рівня.

Близькі особи

Старе поняття (визначене законом № 3206, використовується до 26.04.2015р)

Нове поняття (визначене Законом № 1700, буде використовуватись  з 26.04.2015р)

близькі особи - чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок,

падчерка, рідний брат, рідна сестра, дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук,

правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під

опікою або піклуванням, а також особи, які спільно проживають, пов'язані спільним побутом

і мають взаємні права та обов'язки із суб'єктом, зазначеним у частині першій статті 4 цього

Закону, в тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі;

 

близькi особи — особи, якi спiльно проживають, пов’язанi спiльним побутом i мають взаємнi права та обов’язки iз суб’єктом, зазначеним у частинi першiй статтi 3 цього Закону (крiм осiб, взаємнi права та обов’язки яких iз суб’єктом не мають характеру сiмейних), у тому числi особи, якi спiльно проживають, але не перебувають у шлюбi, а також — незалежно вiд зазначених умов — чоловiк, дружина, батько, мати, вiтчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рiдний брат, рiдна сестра, дiд, баба, прадiд, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, зять, невiстка, тесть, теща, свекор, свекруха, усиновлювач чи усиновлений, опiкун чи пiклувальник, особа, яка перебуває пiд опiкою або пiклуванням згаданого суб’єкта;

 

         Як бачимо, нове поняття «близькі особи» є більш точним та майже не залишає «шпаринок» для уникнення визначення близьких відносин для цілей антикорупційного контролю.

         По-перше, остаточно та однозначно розставлені усі крапки над «і» у частині прив’язки цього визначення до спільного проживання та побуту із суб’єктом корупційної відповідальності. Нове поняття чітко встановлює ступінь родинних зв’язків, при наявності яких особи в розумінні антикорупційного законодавства вважаються близькими, незалежно від того, проживають вони разом чи ні.

         По-друге, новим Законом визначено, що не вважаються близькими особами, які, хоча і проживають спільно та мають спільний побут, не перебувають у відносинах сімейного характеру. Наприклад, коли молоді люди, спільно винаймають квартиру або проживають у гуртожитку. Хоча особи з нашого прикладу фактично спільно проживають, і можливо, пов’язані спільним побутом, їх не пов’язують стосунки сімейного характеру.   Відповідно ці особи не є близькими для цілей просування по службі. А отже, цілком можливо, що один із них може за посадою бути підпорядкований іншому. У такому випадку більш актуальним стане питання відсутності (наявності) конфлікту інтересів як такого.

Конфлікт інтересів

Старе поняття (визначене законом № 3206, використовується до 26.04.2015р)

Нове поняття (визначене Законом № 1700, буде використовуватись  з 26.04.2015р)

конфлікт інтересів - суперечність між особистими майновими, немайновими інтересами

особи чи близьких їй осіб та її службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути

на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення

дій під час виконання наданих їй службових повноважень;

 

потенцiйний конфлiкт iнтересiв — наявнiсть у особи приватного iнтересу у сферi, в якiй вона виконує свої службовi чи представницькi повноваження, що може вплинути на об’єктивнiсть чи неупередженiсть прийняття нею рiшень, або на вчинення чи невчинення дiй пiд час виконання зазначених повноважень;

реальний конфлiкт iнтересiв — суперечнiсть мiж приватним iнтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивнiсть або неупередженiсть прийняття рiшень, або на вчинення чи невчинення дiй пiд час виконання зазначених повноважень;

 

 

         Спектр правовідносин, які будуть охоплюватися поняттям «конфлікт інтересів», фактично розділено на два поняття: потенційний та реальний конфлікт інтересів. При цьому наявність потенційного конфлікту інтересів (зацікавленості у чомусь) буде означати імовірну загрозу для неупередженого виконання службових чи управлінських повноважень, тоді як реальний конфлікт означає безпосередню наявність такої загрози. Новий Закон приділяє окрему увагу правомірній поведінці осіб, у яких може виникати потенційний або реальний конфлікт інтересів між їх особистою (приватною) зацікавленістю у чомусь та їхніми службовими обов’язками. Необхідність врегулювання як реального, так і потенційного конфлікту інтересів є складовою міжнародних антикорупційних стандартів (Модельний кодекс поведінки державних службовців, передбачений додатком до Рекомендації № R (2000) 10 Комітету Міністрів Ради Європи).

         Законом № 1700 вводиться новий термін «приватний інтерес» - який сприятиме більш чіткому розмежуванню особистого  та службового інтересу. Отже, приватний інтерес – це будь-який майновий чи немайновий інтерес особи, у тому числі зумовлений особистими, сімейними, дружніми чи іншими позаслужбовими стосунками з фізичними чи юридичними особами, у т.ч. ті, що виникають в зв’язку із членством або діяльністю в громадських, політичних, релігійних чи інших організаціях.

Корупційне правопорушення

Старе поняття (визначене законом № 3206, використовується до 26.04.2015р)

Нове поняття (визначене Законом № 1700, буде використовуватись  з 26.04.2015р)

корупційне правопорушення - умисне діяння, що містить ознаки корупції, вчинене особою,

зазначеною у частині першій статті 4 цього Закону, за яке законом установлено кримінальну,

адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність;

корупцiйне правопорушення — дiяння, що мiстить ознаки корупцiї, вчинене особою, зазначеною у частинi першiй статтi 3 цього Закону, за яке законом встановлено кримiнальну, дисциплiнарну та/або цивiльно-правову вiдповiдальнiсть;

 

 

         Як бачимо, нове визначення корупційного правопорушення буде охоплювати не лише умисні дії, а й протиправну бездіяльність. Однак на практиці це не розширить коло злочинів, які будуть містити ознаки корупції, оскільки останні можуть вчинятися лише умисно.

         Натомість Законом буде виокремлено новий тип правопорушень, які, по суті, не вважатимуться корупційними, але будуть пов’язані з ними і які можуть вчинятися як умисно, так і у формі бездіяльності. Наслідки вчинення таких правопорушень будуть такими ж несприятливими для посадовців, як і за вчинення корупційних правопорушень.

Корупція

Старе поняття (визначене законом № 3206, використовується до 26.04.2015р)

Нове поняття (визначене Законом № 1700, буде використовуватись  з 26.04.2015р)

корупція - використання особою, зазначеною в частині першій статті 4 цього Закону,

наданих їй службових повноважень та пов'язаних із цим можливостей з метою одержання

неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших

осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній в

частині першій статті 4 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним

особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових

повноважень та пов'язаних із цим можливостей;

 

корупцiя — використання особою, зазначеною у частинi першiй статтi 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей з метою одержання неправомiрної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обiцянки/пропозицiї такої вигоди для себе чи iнших осiб або вiдповiдно обiцянка/пропозицiя чи надання неправомiрної вигоди особi, зазначенiй у частинi першiй статтi 3 цього Закону, або на її вимогу iншим фiзичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостей;

 

 

Неправомірна вигода

Старе поняття (визначене законом № 3206, використовується до 26.04.2015р)

Нове поняття (визначене Законом № 1700, буде використовуватись  з 26.04.2015р)

неправомірна вигода - грошові кошти або інше майно, переваги, пільги, послуги,

нематеріальні активи, які обіцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те

підстав;

 

неправомiрна вигода — грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги, нематерiальнi активи, будь-якi iншi вигоди нематерiального чи негрошового характеру, якi обiцяють, пропонують, надають або одержують без законних на те пiдстав;

 

         Як бачимо, і це визначення охоплюватиме широке коло «вигод», які суб’єктам корупційної відповідальності не можна буде одержувати без законних підстав. Будь-які блага, навіть ті, які не мають грошового чи іншого матеріального вираження, посадовці мають одержувати тільки на законних підставах. До переліку неправомірних вигід можна віднести, наприклад, перемогу у конкурсі, позитивні відгуки у засобах масової інформації, почесне звання тощо, які при цьому не мають матеріального вираження, але надаються в обмін на неправомірне рішення чиновника.

Подарунок

Старе поняття (визначене законом № 3206, використовується до 26.04.2015р)

Нове поняття (визначене Законом № 1700, буде використовуватись  з 26.04.2015р)

Старий Закон цього визначення не містив

подарунок — грошовi кошти або iнше майно, переваги, пiльги, послуги, нематерiальнi активи, якi надають/одержують безоплатно або за цiною, нижчою мiнiмальної ринкової;

 

         Оскільки Закон № 3206 не містив визначення подарунка, а лише оперував цим поняттям, для розшифровки цього визначення ми завжди зверталися до норм Цивільного кодексу України. Однак Кодекс не містить точного визначення поняття «подарунок», а лише дає його ознаки без урахування цілей антикорупційного законодавства. Тому вбачається дуже доцільним, що новий антикорупційний Закон чітко розтлумачує нам, що ж означає «подарунок», адже заборони на певні види дарів та пожертв з квітня 2015 року стануть більш жорсткими та однозначними. у на пенсію.
Зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду.
У разі коли жінка, якій достроково призначено пенсію, до досягнення віку, передбаченого статтею 26 ЗаконуУкраїни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи припиняється. У цьому випадку після досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону, відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію.
Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону, продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії.

 

Інформація

про підвищення ефективності здійснення заходів

щодо запобігання і протидії корупції

в органах державної виконавчої влади

 

З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, Кабінетом Міністрів України  прийнято постанову від  17 липня 2014 р. №295 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики».

Зокрема, зазначеною постановою внесено зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 р. № 706 "Питання запобігання та виявлення корупції" в частині визначення обсягу повноважень, підпорядкованості та підзвітності уповноваженого підрозділу(особи) з питань запобігання та виявлення корупції.

На виконання  постанови Кабінету Міністрів України від  17 липня 2014 р. №295 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо діяльності Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики» органи державної влади повинні внести зміни  до затверджених ними Положень про уповноважений підрозділ(особу) з питань запобігання та виявлення корупції.

Слід зазначити, що віднині на уповноважений підрозділ(особу) з питань запобігання та виявлення корупції покладено функцію контролю за дотриманням антикорупційного законодавства у відповідному органі державної влади. Зазначені зміни також передбачають необхідність письмового інформування уповноваженим підрозділом (особою) з питань запобігання та виявлення корупції керівника органу виконавчої влади, Урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики та спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії та запобігання корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами органу виконавчої влади, територіального органу, підприємства, установи, організації.

Вище зазначені зміни в нормативному регулюванні діяльності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та виявлення корупції покликані  вдосконалити систему протидії корупції   в органах державної виконавчої влади.

Щодо системи персоніфікованого обліку

У зв’язку з набранням чинності з 08 червня 2014року Закону України від 20 травня 2014 року №1275-VII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення оборонно-мобілізаційних питань під час проведення мобілізації», яким внесено зміни до ч. 7 ст. 7 Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI«Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», Пенсійний фонд України повідомляє наступне.

Відповідно до ч. 3 ст. 119 Кодексу законів про працю України (зі змінами) за працівниками, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується із бюджету середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах середнього заробітку проводиться за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування не нараховується на виплати, які компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.

Враховуючи вищезазначене,особа одночасно перебуває в трудових відносинах з підприємствами, установами та організаціями, а також перебуває на обліку в військовій частині.

Тому в Звіті про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми  нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів,  затвердженому наказом Міністерства доходів і зборів України від 09.09.2013 № 454 (далі  Порядок № 454), суми середньої заробітної плати і календарні дні перебування в трудових відносинах осіб призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, зазначаються з урахуванням такого.

У таблиці 5 додатку 4 Порядку № 454 дата мобілізації не зазначається.

У таблиці 6 додатку 4 до Порядку №454 інформація про особу відображають із обов’язковим зазначенням реквізитів:

11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування»;

15 «Кількість календарних днів перебування у трудових/ЦП відносинах протягом звітного місяця»;

17 «Загальна сума нарахованої заробітної плати / доходу (усього з початку звітного місяця)».

Реквізити 18 та 19 не заповнюються.


 Працевлаштування, коли робота пенсіонера впливає на розмір його пенсії.

Трапляється, коли пенсіонер, вла­штувавшись на роботу, не інформує Пен­сійний фонд про зміни свого стану. Загалом розмір пенсії відповідно до законодавства не залежить від розміру отриманої заробіт­ної плати працюючого пенсіонера, але низка доплат, надбавок, під­вищень(на непрацездатних членів сім'ї, за проживання на територіях радіоактив­ного забруднення тощо), а також перерахунки пенсії (у тому числі пов'язані зі зміною прожиткового мінімуму) залежать від факту працевлашту­вання. Тому пенсія працюючого пенсіонера (неважливо - за трудовою книжкою чи уго­дою) або того, який займається підприєм­ницькою діяльністю, інакше кажучи, нале­жить до зайнятого населення, буде іншою. Єдиний виняток — робота, пов'язана з організацією підготовки та проведення виборів. Таку роботу не вважають працевлаштуванням, і вона не впливає на розмір пенсії.         

Буває й так, що після працевлаштування пенсіонера виплата пенсії йому взагалі має припинитися. Приміром, так відбувається при працевлаштуванні до досягнення пен­сійного віку жінок, які народилися після 1 жовтня 1956 року і скористалися правом дострокового виходу на пенсію після до­сягнення 55-річного віку зі зменшенням її розміру, також припиняється виплата достроково призначеної  пенсії відповідно до Закону України «Про зайнятість населення».   До того ж припиняється виплата і одержувачу соціальної пенсії(крім інвалідів з дитинства), і пенсії за вислугу років, якщо він починає працювати за тією ж спеціальністю, яка дає право на призначення такої пенсії. Якщо такий пенсіонер про своє працевла­штування не поспішає повідомляти Пен­сійний фонд, то пенсію продовжать деякий час нараховувати. При встановленні факту переплати пенсії, її виплату припиняють (періодично проводиться  звірка даних з дер­жавними реєстрами загальнообов'язкового державного соціального страхування, юри­дичних та фізичних осіб-підприємців і ви­являється факт працевлаштування).

Також варто мати на увазі,   що в разі працевлаштування  на умовах трудового договору (контракту) припиняється  і автоматична індексація пенсії.  У разі  влаштування  на     роботу на  місяць і  більше    індексацію пенсії здійснюють  після   індексації   заробітної  плати (пункт 9 Порядку проведення   індексації   грошових доходів населення). Індексацію ж загального доходу пенсіонерів, що працюють, здійснюють у межах про­житкового мінімуму, встановлено­го для працездатних осіб. Наприк­лад, якщо заробітну плату визначено на мінімальному рівні (сьогодні це 1218 грн) і вище, індексацію пенсії не здійснюють.

Про свою зайнятість пенсіонер, як людина свідома, зобов'язаний повідо­мити Пенсійний фонд, у якому пере­буває на обліку, протягом 10 днів. До того ж потрібно подати туди довідку з місця роботи чи органу державної реєстрації, трудову книжку або дого­вір цивільно-правового характеру тощо. Після цього розмір пенсії пере­раховують і в разі виявлення перепла­ти пропонують повернути її добровіль­но, інакше переплачені кошти утриму­ють із пенсії відповідно до рішення органу Пенсійного фонду або суду. Переплату утримують із пенсії в розмі­рі, що не перевищує 20% від її загальної суми відповідно до ст. 50 Закону України «Про загальнообов'язкове   державне   пенсійне страхування».

Своєчасне повідомлення про зайня­тість і звільнення (припинення реєстра­ції як фізичної особи — підприємця, самозайнятої особи, припинення дії договору цивільно-правового характеру тощо) дозволить органам Пенсійно­го фонду своєчасно здійснювати на­лежні перерахунки пенсій відповідно до законодавства й забезпечить отримання пенсіонерами пенсії в повному обсязі.

 

Допомога на поховання пенсіонера
 
Допомогу на поховання в разі смерті пенсіонера виплачують членам сім’ї або особам, які здійснили його поховання й звернулись в органи Пенсійного фонду. Ці люди мають подати заяву про виплату допомоги та оригінал довідки про смерть (у разі якщо смерть зареєстрував виконавчий орган сільської, селищної, міських рад, окрім міст обласного значення) або витяг із Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання, якщо реєстрацію смерті здійснив відділ реєстрації актів цивільного стану.
Відповідно до ст. 53 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», у разі смерті пенсіонера допомогу на поховання виплачують у розмірі двомісячної пенсії померлого тим особам, які здійснили поховання.
Якщо померла особа одержувала пенсію відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», то допомогу виплачують у розмірі тримісячної пенсії, але не менш як п’ятиразовий розмір мінімальної заробтіної плати. Якщо померла особа ожержувала пенсію за цим законом, то заявник додатково має надати довідку про те, що поховання здійснено за рахунок власних коштів.
Допомогу на поховання виплачує територіальний орган Пенсійного фонду, де пенсіонер перебував на обліку. У разі смерті пенсіонера, який працював, допомогу також виплачує орган Пенсійного фонду.
Гроші видають на підставі разового доручення підприємства поштового зв’язку. Це доручення виписують  на ім’я особи, яка здійснила поховання, і дійсне воно тільки до кінця того місяця, в якому його було виписано.
Допомогу на поховання не виплачують, якщо померла особа перебувала на повному державному утриманні, крім випадків, коли людину поховали члени сім’ї або інші особа.
Якщо пенсіонер помер за межами України і реєстрацію смерті здійснили компетентні органи іноземної держави, у законодавстві якої не передбачено видачі довідок про смерть, то заявник, який бажає отримати допомогу на поховання, надає свідоцтво про смерть або інший документ про смерть, визнаний дійсним в Україні.
Якщо з країною, що видала документ, немає договору про правову допомогу, то свідоцтво має бути легалізовано в консульській установі України за кордоном або на ньому має бути проставлений спеціальний штамп – апостиль. Апостиль проставляють на офіційних документах, що надходять від держав – учасниць Гаазької конвенції від 1961 року. Він засвідчує справжність підпису особи під документом та автентичність відбитку печатки або штампа, яким скріплено відповідний документ.
Свідоцтво про смерть має бути перекладено українською мовою, а переклад – нотаріально засвідчено.
Якщо смерть настала на території держави – члена Співдружності Незалежних Держав або країни, з якою Україна має договір про правову допомогу, то додаткової легалізації не потрібно. Якщо свідоцтво про смерть, яке видано і одній із країн – учасниць СНД, написано російською мовою, то натаріально засвідченого перекладу також не потрібно.   

Управління Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі інформує
 
           Законом України від 27 березня 2014 року “Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Україні” внесено зміни до Закону України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.Даними змінами встановлено, що юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 0,5 відсотка від суми операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі.
          Відповідно до розділу ІV Прикінцевих положень Закону України від 27.03.2014 № 1166-VII, зазначені зміни набирають чинності з 1 квітня 2014 року. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі сплачується на рахунок, відкритий в управлінні Державної казначейської служби України у Чечельницькому районі (ЄДРПОУ 37647658) – 31212222700670  (код платежу 24140100).
           Крім того, законом передбачено, що мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум змінюватись протягом 2014 року не будуть. А також не змінюється загальний розмір єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Роз’яснення управління Пенсійного фонду України
у Чечельницькому районі
 
До 1 січня 2015 року право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 ЗаконуУкраїни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон), зменшується на 0,5 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.
Зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду.
У разі коли жінка, якій достроково призначено пенсію, до досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону, працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи припиняється. У цьому випадку після досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону, відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію.
Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону, продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії.
Управління Пенсійного фонду України
у Чечельницькому районі інформує:
 
         Відповідно до п. 3 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», тимчасово, до прийняття відповідного закону, жінки, які народили п’ятеро або більше дітей і виховали їх до шестирічного віку, а також матері інвалідів з дитинства, що виховали їх до цього ж віку, мають право на призначення  дострокової пенсії  за віком після досягнення 50 років та за наявності не менше 15 років страхового стажу. До інвалідів з дитинства належать  також діти – інваліди віком до 16 років.
         За вибором матері або у разі її відсутності, якщо вихованням п’ятьох  або більше дітей  чи дитини – інваліда здійснювалося батьком, йому призначається дострокова пенсія за віком після досягнення 55 років та за наявності не менше 20 років страхового стажу.
         Крім цього, відповідно до п. «ж» ст. 13 Закону України «Про пенсійне забезпечення», право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах мають жінки, які працюють у сільськогосподарському виробництві та виховали п’ятеро і більше дітей (зокрема всиновлених), незалежно від віку і трудового стажу, при цьому п’ятій дитині має виповнитися  14 років. Обов’язкова умова для призначення пільгової пенсії багатодітним жінкам, які виховали не менше п’яти дітей, - їхня зайнятість на час звернення за призначенням такої пенсії на постійній роботі в сільгоспвиробництві в державних господарствах, міжгосподарських підприємствах, кооперативах, орендних колективах, а також сільських (фермерських) та інших господарствах, незалежно від форм власності та господарювання.
 

Управління Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі інформує

        У зв’язку з передачею функцій з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від Пенсійного фонду України Міністерству доходів і зборів України, були внесені зміни до деяких постанов правління Пенсійного фонду України.

         Постановою №19-1 від 21.10.2013 р. «Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 року № 21-1» внесено зміни, які стосуються доплат до суми стра­хових внесків застрахованими особами, що працювали неповний місяць.

        Отже, у разі коли особа працює неповний робочий час (неповний робочий день, неповний робочий тиждень), її прийняли на роботу не з першого дня календарного мі­сяця або звільнили не останнім днем календарного місяця, пере­буває у відпустці без збереження заробітної плати (статті 25 і 26 За­кону України «Про відпустки») то­що (окрім випадків, коли сума сплачених внесків менша за міні­мальний розмір у зв'язку з пору­шенням роботодавцем трудового законодавства), вона може здій­снити доплату до мінімального страхового внеску.

         Також Постановою №19-1 затверджено форму Відомості про суми доплати, здійсненої відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов'язкове держав­не пенсійне страхування», що пода­ватиметься до системи персоніфі­кованого обліку особами, котрі здій­снили таку доплату. Персональні дані, наведені у цій Відомості, збираються та обробляються Пенсійним фондом з метою включення доплати до Державного реєстру застрахованих осіб загальнообов’язкового державного соціального страхування.

 

Управління Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі інформує

        У зв’язку з передачею функцій з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування від Пенсійного фонду України Міністерству доходів і зборів України, були внесені зміни до деяких постанов правління Пенсійного фонду України.

         Постановою №19-1 від 21.10.2013 р. «Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 19.12.2003 року № 21-1» внесено зміни, які стосуються доплат до суми стра­хових внесків застрахованими особами, що працювали неповний місяць.

        Отже, у разі коли особа працює неповний робочий час (неповний робочий день, неповний робочий тиждень), її прийняли на роботу не з першого дня календарного мі­сяця або звільнили не останнім днем календарного місяця, пере­буває у відпустці без збереження заробітної плати (статті 25 і 26 За­кону України «Про відпустки») то­що (окрім випадків, коли сума сплачених внесків менша за міні­мальний розмір у зв'язку з пору­шенням роботодавцем трудового законодавства), вона може здій­снити доплату до мінімального страхового внеску.

         Також Постановою №19-1 затверджено форму Відомості про суми доплати, здійсненої відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про загальнообов'язкове держав­не пенсійне страхування», що пода­ватиметься до системи персоніфі­кованого обліку особами, котрі здій­снили таку доплату. Персональні дані, наведені у цій Відомості, збираються та обробляються Пенсійним фондом з метою включення доплати до Державного реєстру застрахованих осіб загальнообов’язкового державного соціального страхування. 

Працюючі пенсіонери мають право дорахувати напрацьований

страховий стаж, тобто збільшити розмір своєї пенсії

Працюючим пенсіонерам збережено можливість кожнідва роки здійснювати перерахунок пенсії. Ч. 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»передбачає, що коли застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок її пенсії проводитиметься через двароки. При цьому якщо у ці два роки особа набула 24 місяці страховогостажу, за бажанням пенсіонера перерахунок може бути проведено іззаробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в ч. 1 ст. 40 вищевказаного Закону.

Ст. 40 передбачає, щодля обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Водночас за бажанням пенсіонера та за умовипідтвердження ним довідки про заробітну плату первинними документами (ця норма діятиме до 1 січня 2016 року) або якщо страховий стаж такої особи, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, то для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв у роботі. Але при цьому буде застосовано показник середньої заробітноїплати (доходу), який  враховувався під час призначення чи попереднього перерахунку пенсії.

Якщо пенсіонер, який продовжує працювати, після призначення чи попереднього перерахунку пенсії має менше, ніж 24 місяці страхового стажу,  перерахунок буде здійснено не раніше, ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням набутого страхового стажу після її призначення (перерахунку) і заробітної плати, з якої було призначено чи попередньо перераховано пенсію.

Якщо ж працюючий пенсіонер після призначення пенсії набув стажу, достатнього для обчислення пенсії в мінімальному розмірі, що встановлено ч. 1 ст 28 вказаного Закону (чоловіки - 35 років страхового стажу, жінки - 30), то за заявою пенсіонера проводить­ся відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після її призначення, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. (Ч. 1 ст. 28 перед­бачає, що мінімальна пенсія за віком за наявності в чоловіків 35, а в жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі визна­ченого законодавством прожиткового мінімуму для осіб, які втра­тили працездатність (з 1 грудня 2013 року - 949 грн).

Звертаємо увагу громадян на те, що перерахунок пенсії з ура­хуванням стажу не проводиться, якщо особа отримує пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пен­сійне забезпечення», і якщо вона не досягла віку, визначеного ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування». 

Інформація

про ситуацію у сфері запобігання та протидії корупції в управлінні Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі Вінницької області 

На виконання вимог Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Указу Президента України від 21 жовтня 2011 року № 1001/2011 «Про національну антикорупційну стратегію на 2011-2015 роки» та Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011-2015 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2011 року №1240, управлінням Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі Вінницької області в 2013 році здійснювалися узгоджені й цілеспрямовані заходи, спрямовані на підвищення ефективності системи запобігання і протидії корупції, усунення передумов її виникнення через упровадження превентивних заходів, зміцнення режиму законності, формування у працівників управління активної позиції із запобігання і протидії корупції.

Зокрема в 2013 році проведено чотири семінари з питань антикорупційного законодавства та одну виробничу нараду на якій розглянуто питання про стан дотримання в управлінні вимог Закону України «Про засади запобігання та протидії корупції».

  З метою реалізації пріоритетних напрямків антикорупційної політики, визначених Національною антикорупційною стратегією на 2011-2015 роки в січні місяці 2014 р., наказом начальника управління від 14.01.2014 р. №6  затверджено план заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень на 2014 рік.

З метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року №706 «Питання запобігання та виявлення корупції» в січні місяці 2014 р. наказом начальника управління затверджено Положення про уповноважену особу з питань запобігання та протидії корупції в управлінні Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі Вінницької області.

На виконання Указу Президента України  від 25.01.2012 р. N 33/2012«Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» в управлінні прийнято наказ від 21.02.2012 р. №19, яким визначено відповідальних осіб за організацію спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців.

        В 2013 році на державну службу за результатами проведеної спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави, було прийнято трьох осіб, всі успішно пройшли спеціальну перевірку і були прийняті на роботу на конкурсній основі.

        Проведені заходи забезпечили дотримання працівниками управління антикорупційного законодавства та сприяли формуванню у них нетерпимого ставлення до проявів корупції. 

Працюючі пенсіонери мають право дорахувати напрацьований
страховий стаж, тобто збільшити розмір своєї пенсії
Працюючим пенсіонерам збережено можливість кожнідва роки здійснювати перерахунок пенсії. Ч. 4 ст. 42 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування»передбачає, що коли застрахована особа після призначення пенсії продовжувала працювати, перерахунок її пенсії проводитиметься через двароки. При цьому якщо у ці два роки особа набула 24 місяці страховогостажу, за бажанням пенсіонера перерахунок може бути проведено іззаробітної плати за періоди страхового стажу, зазначені в ч. 1 ст. 40 вищевказаного Закону.
Ст. 40 передбачає, щодля обчислення пенсії враховується заробітна плата (дохід) за весь період страхового стажу, починаючи з 1 липня 2000 року. Водночас за бажанням пенсіонера та за умовипідтвердження ним довідки про заробітну плату первинними документами (ця норма діятиме до 1 січня 2016 року) або якщо страховий стаж такої особи, починаючи з 1 липня 2000 року, становить менше 60 місяців, то для обчислення пенсії також враховується заробітна плата (дохід) за будь-які 60 календарних місяців страхового стажу поспіль до 1 липня 2000 року, незалежно від перерв у роботі. Але при цьому буде застосовано показник середньої заробітноїплати (доходу), який  враховувався під час призначення чи попереднього перерахунку пенсії.
Якщо пенсіонер, який продовжує працювати, після призначення чи попереднього перерахунку пенсії має менше, ніж 24 місяці страхового стажу,  перерахунок буде здійснено не раніше, ніж через два роки після призначення (попереднього перерахунку) пенсії, з урахуванням набутого страхового стажу після її призначення (перерахунку) і заробітної плати, з якої було призначено чи попередньо перераховано пенсію.
Якщо ж працюючий пенсіонер після призначення пенсії набув стажу, достатнього для обчислення пенсії в мінімальному розмірі, що встановлено ч. 1 ст 28 вказаного Закону (чоловіки - 35 років страхового стажу, жінки - 30), то за заявою пенсіонера проводить­ся відповідний перерахунок пенсії незалежно від того, скільки часу минуло після її призначення, з урахуванням заробітної плати, з якої призначено (попередньо перераховано) пенсію. (Ч. 1 ст. 28 перед­бачає, що мінімальна пенсія за віком за наявності в чоловіків 35, а в жінок 30 років страхового стажу встановлюється в розмірі визна­ченого законодавством прожиткового мінімуму для осіб, які втра­тили працездатність (з 1 грудня 2013 року - 949 грн).
Звертаємо увагу громадян на те, що перерахунок пенсії з ура­хуванням стажу не проводиться, якщо особа отримує пенсію за вислугу років на умовах, передбачених Законом України «Про пен­сійне забезпечення», і якщо вона не досягла віку, визначеного ст. 26 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування».
 
Управління Пенсійного фонду України
у Чечельницькому районі інформує:
З 1 грудня 2013 року відповідно до Закону України "Про Державний бюджет України на 2013 рік" буде проведено перерахунок пенсій.
Мінімальний розмір пенсій, призначений відповідно до статті 28 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", визначається з 01.12.2013 року виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність,– 949,00 грн.
Перерахунок пенсій проводиться шляхом перерахунку мінімальних розмірів пенсій, надбавок, додаткових пенсій, підвищень, компенсаційних виплат та визначення права на щомісячну державну адресну допомогу з урахуванням індексації.
Відповідно до частини 3 статті 42 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" працюючим пенсіонерамрозмір пенсії, обчислений відповідно до статті 28 вище зазначеного закону, не перераховується у разі збільшення розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Перерахунок пенсій буде здійснено автоматично, він не потребує додаткового звернення пенсіонерів до управління  Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі
Перерахунок пенсій проведено  по 7460 особових рахунках одержувачів пенсій, в  результаті проведеного перерахунку  в середньому по району розмір пенсії  збільшився на 55,62 грн.
Мінімальний розмір пенсії за віком, яка призначена до 01.10.2011 року, за наявності у чоловіків 25, а у жінок – 20 років страхового стажу, а яка призначена або перерахована з урахуванням стажу та заробітку після 01.10.2011 року за наявності у чоловіків 35, а у жінок – 30 років страхового стажу встановлюється на рівні прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та за кожний рік понад 25 років (призначених до 01.10.2011 року) або 35 років (призначених, перерахованих після 01.10.2011 року) для чоловіків та 20 (призначених до 01.10.2011 року) або 30 років (призначених, перерахованих після 01.10.2011 року) для жінок розмір пенсії збільшується на 1 відсоток від розміру пенсії, яка обчислена відповідно до статті 27, але не більше 1 відсотка від прожиткового мінімуму.
Виходячи із розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, з 01.12.2013 року – 949,00 грн., встановлено слідуючі  мінімальні розміри пенсій, доплат, підвищень та додаткових пенсій:
Мінімальні розміри пенсії у зв’язку з втратою годувальника
 
Кількість непрацездатних
%  
 
один
два
три та більше
100
949,00 грн.
120
1 138,80 грн.
150
1 423,50 грн.
Розміри підвищень,передбачених Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"
 
Найменування підвищення
%
 
Підвищення інвалідам війни 1 групи  та особам, прирівняних до інвалідів війни 1 групи
50%
474,50 грн.
Підвищення інвалідам війни 2 групи  та особам, прирівняних до інвалідів війни 2 групи
40%
379,60 грн.
Підвищення інвалідам війни 3 групи  та особам, прирівняних до інвалідів війни 3 групи
30%
284,70 грн.
Підвищення учасникам бойових дій
25%
237,25 грн.
Підвищення військовослужбовцям, які виконували інтернаціональний обов'язок
25%
237,25 грн.
Підвищення членам сімей загиблих осіб, прирівняних до військовослужбовців
25%
237,25 грн.
Підвищення членам сімей загиблих військовослужбовців
25%
237,25 грн.
Підвищення подружжю померлих учасників бойових дій, які були інвалідами
10%
94,90 грн.
Підвищення подружжю померлих учасників війни, які були інвалідами
10%
94,90 грн.
Доплата до підвищення дружинам померлих учасників війни
2%
18,98 грн.
Підвищення померлих інвалідів війни
25%
237,25 грн.
Доплата до підвищення членам сімей померлих осіб, а також померлих інвалідів війни
17%
161,33 грн.
Підвищення учасникам війни
10%
94,90 грн.
Доплата до підвищення учасникам війнита колишнім в’язням
5%
47,45 грн.
Підвищення учасникам війни нагороджених медаллю
15%
142,35 грн.
Доплата до підвищення учасникам війнита колишнім в’язням, нагороджених медаллю
5%
47,45 грн.
Розміри державної соціальної допомоги на догляд інвалідам війни,передбачених Законом України "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію та інвалідам"
 
Найменування підвищення
%
 
державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи А (ВС)
100%
949,00 грн.
державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи Б (ВС)
50%
474,50 грн.
державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 2 групи (ВС)
25%
237,25 грн.
державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 3 групи (ВС)
15%
142,35 грн.
державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1,2,3 груп (Ст.7 інші);
15%
142,35 грн.
державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи А (Ст.7 ВВВ)
100%
949,00 грн.
державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи Б (Ст.7 ВВВ)
50%
474,50 грн.
державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1 групи А (Ст.7 інші)
30%
284,70 грн.
державна соціальна допомога на догляд інвалідам війни 1,2,3 груп (Ст.7 ВВВ);
25%
237,25 грн.
Розміри підвищень,передбачених Законом України "Про жертви нацистських переслідувань"
 
Найменування підвищення
%
 
Підвищення неповнолітнім в'язням ст. 6(1)
25%
237,25 грн.
Розмір надбавки на утриманців відповідно до Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деяких інших осіб"
 
Найменування підвищення
%
 
Надбавка на утриманців
50%
474,50 грн.
Розміри додаткової пенсії, особам віднесеним до 1 категорії (ст. 50 Закону України «Про статус і соціальний захист громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»)
 
Найменування підвищення
%
 
Інвалідам 1 групи (потерпілі)
36%
341,64 грн.
Інвалідам 2 групи (потерпілі)
24%
227,76 грн.
Інвалідам 3 групи (потерпілі)
18%
170,82 грн.
Дітям - інвалідам
18%
170,82 грн.
Хворі на променеву хворобу
18%
170,82 грн.
Інвалідам 1 групи (ліквідатори)
50%
474,50 грн.
Інвалідам 2 групи (ліквідатори)
40%
379,60 грн.
Інвалідам 3 групи (ліквідатори)
30%
284,70 грн.
Розміри додаткової пенсії, особам віднесеним до 2,3,4 категорії
(ст. 51«Про статус і соціальний захист громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»)
 
Найменування підвищення
%
 
Особам, віднесеним до 2 категорії
18%
170,82 грн.
Особам, віднесеним до 3 категорії
12%
113,88 грн.
Особам, віднесеним до 4 категорії
6%
56,94 грн.
Розмір компенсаційної виплати за втрату годувальника (ст. 52 «Про статус і соціальний захист громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»)
 
Найменування підвищення
%
 
Компенсаційна виплата за втрату годувальника
12%
113,88 грн.
Мінімальні розмірі пенсії для інвалідів внаслідок
аварії на ЧАЕС (ст. 54«Про статус і соціальний захист громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» )
 
Ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році та у 1987 – 1990 роках
Інвалідам 1 групи
180%
1 708,20 грн.
Інвалідам 2 групи 
160%
1 518,40 грн.
Інвалідам 3 групи 
145%
1 376,05 грн.
Інші інваліди, щодо яких встановлено причинний зв'язок інвалідності з ЧАЕС
Інвалідам 1 групи
150%
1 423,50 грн.
Інвалідам 2 групи 
125%
1 186,25 грн.
Інвалідам 3 групи 
110%
1 043,90 грн.
Мінімальний розмір пенсій  інвалідів війни та учасників бойових дій 

 

Найменування
%
 
Інвалідам 1 групи
285%
2 704,65 грн.
Інвалідам 2 групи 
255%
2 419,95 грн.
Інвалідам 3 групи 
225%
2 135,25 грн.
Учасникам бойових дій
165%
1 565,85 грн.
 Мінімальний розмір пенсій   інвалідів з числа учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
 
Найменування
%
 
Інвалідам 1 групи
285%
2 704,65 грн.
Інвалідам 2 групи
255%
2 419,95 грн.
Інвалідам 3 групи
225%
2 135,25 грн.
Підвищення дітям війни
 
Підвищення дітям війни
7%
66,43 грн. 
 

Управління Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі інформує:

         Виплата  та доставка пенсій здійснюється з 4 по 25 число кожного місяця відповідно  до п. 1.7  Інструкції про виплату та доставку пенсій національним оператором поштового зв’язку затвердженою Наказом Міністерства транспорту  та зв’язку України, Міністерства праці та соціальної політики України 28.04.2009 р. № 464/1546,  Постановою Правління Пенсійного фонду України 28.04.2009 р. №14-1 та п.15 Порядку виплати пенсій  через поточні рахунки у банках затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 р. №1596.

Потреба на виплату та доставку пенсій по Чечельницькому району  на листопад 2013 року становить 9573,20 тис. грн. Станом на 21.11.2013 року профінансовано 7399,80 тис. грн., що становить 77,3% від загальної потреби.  Виплату та доставку  пенсій через відділення зв’язку профінансовано на суму 5134,23 тис. грн. по 20 число, через відділення банку  - на суму 2265,57 тис. грн. по 19 число.

На сьогодні продовжується робота щодо забезпечення  фінансування пенсійних виплат за листопад. 

Пенсійний фонд завершує розпочаті процедури передачі адміністрування єдиного внеску

     30 вересня поточного року органи Пенсійного фонду завершують процедуру адміністрування  щодо прийняття звітів та обліку сплати єдиного внеску. Про це йдеться у спільному листі Міністерства доходів і зборів України та Пенсійного фонду України від 30.08.2013 р.

Управління Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі Вінницької області висловлює подяку усім платникам за плідну багаторічну співпрацю і висловлює надію на розуміння і активну взаємодію з органами доходів і зборів, які надалі здійснюватимуть адміністрування ЄСВ. 

 

3 1 липня 2013 року період відпустки у зв'язку з вагітністю та поло­гами зараховується до страхового стажу. Тож на суми «декретних» страхувальники  нараховують єдиний внесок та звітують про його сплату до Пенсійного фонду.
Поста­новою Правління ПФУ від 22.07.2013 р. № 12-1 було внесено зміни до Порядку  формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого постановою Правлін­ня Пенсійного фонду України від 08.10.2010 р. № 22-2. Почи­наючи з 1 липня 2013 року підпри­ємства, установи, організації, фі­зичні особи, які використовують найману працю та виплачують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, повинні нараховувати та сплачувати єдиний внесок у розмірі 33,2% суми цієї допомоги.
Насамперед, запроваджено нові коди категорії застрахованої особи. Так, якщо єдиний внесок роботодавець  нараховує за став­кою 33,2%, для відображення у звіті допомоги застосовують код «42». Для жінки-інваліда, за яку соціальний внесок нараховують за ставкою 8,41%, уведено код «43».
Звертаємо увагу, оскіль­ки закон набув чинності з 1 липня 2013 року, то і єдиний внесок пот­рібно сплачувати лише із сум допо­моги у зв'язку з вагітністю та поло­гами, нарахованих після 1 липня 2013 року. При цьому єдиний внесок нарахо­вують та відображають у звіті тільки на ту частину допомоги, що припа­дає на період після 1 липня, причо­му за кожен місяць окремо. Тобто якщо лікарняний було виписано за період травень-серпень і нарахування єдиного внеску на суму допомоги було зроблено до 1 липня 2013 року, цей період від­пустки не зараховують у страховий стаж. Якщо ж перше нарахування допомоги відбулося після 1 липня, то єдиний внесок нараховують на всю суму допомоги, але утримують внесок тільки з 1 липня і відобража­ють суми допомоги у звіті тільки з 1 липня 2013 року. Важливий момент: якщо після лікарняного у зв'язку з вагітністю та пологами лікар виписав ще один листок непрацездатності (наприклад, бу­ли тяжкі пологи) і допомогу за цим лікарняним нарахували з 1 липня, то суму цієї допомоги та нарахова­ний на неї єдиний внесок теж слід зазначити у звіті.
Водному звітному місяці надано можливість вказувати суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами за майбутні періоди. Особливу увагу слід звернути на заповнен­ня реквізиту 11 «Місяць та рік, за який проведено нарахування», у якому слід зазначити період перебування застрахованої осо­би у відпустці у зв'язку з вагітні­стю та пологами (окремо за кожен відповідний місяць, що припадає на дні відпустки у зв'яз­ку з вагітністю та пологами). У реквізиті 13 «Кількість календар­них днів тимчасової непраце­здатності» – вказати   кількість календарних днів допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами окремо за кожен відповідний місяць, що припадає на дні від­пустки у зв'язку з вагітністю та пологами. Та реквізит 15 «Кіль­кість днів перебування у трудо­вих/цивільно-правових відноси­нах протягом календарного звіт­ного місяця», де слід зазначити період перебування застрахова­ної особи у трудових чи цивільно-правових відносинах упродовж календарного звітного місяця з роботодавцем окремо за кожен відповідний місяць.
Якщо особа протягом звітного місяця певний час працювала, а потім пішла у відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, то на неї за звітний період заповнюють декілька рядків і реквізит 15 зазна­чають лише в одному – в тому, де вказують дані про суми заробітноїплати (якщо вони є). У наступних звітних періодах таку особу вже не відображають у звіті, аж допоки у неї не закінчиться відпустка.
Треба також мати на увазі, що під час визначення максимальної величини бази нарахування єди­ного внеску виплати враховують у такій послідовності: сума зарп­лати; сума винагороди за цивіль­но-правовими договорами; сума допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю і сума допо­моги у зв'язку з вагітністю та пологами.
Крім того, обов'язково потріб­но зазначати осіб, яким надано відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами в таблиці 5.
Також звертаю увагу, що в таблиці 5 додатку 4 добавлено новий код категорії «6» – це  особи, яким надано відпустку по догляду за дитиною до досягнен­ня нею трирічного віку.
Суму допомоги у зв'язку з вагіт­ністю та пологами залежно від нарахованого відсотка єдиного внеску, суму нарахованого на допомогу внеску та суму утрима­ного з допомоги внеску слід відображати в таблиці 1 («Нараху­вання єдиного внеску»), до якої додано відповідні рядки. 
 
 

 Зарахування  в стаховий стаж період перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами 

З 1 липня 2013 року набув чинності Закон України №231-VІІ від 14.05.2013 року «Про внесення змін до деяких  законів Ураїни щодо призначення та індексації пенсії» (далі – Закон №231), яким внесено зміни, зокрема у Закон України  «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», а також урегульовано питання  зарахування  в стаховий стаж період перебування у відпустці у зв’язку із вагітністю та пологами.

Починаючи з липня цього року платниками єдиного внеску визначено підприємства, установи, організації, фізичні  особи, які використовують найману працю та виплачують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, а також осіб, які перебувають у відпустці та отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами. Підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю та виплачують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, нараховують єдиний внесок у розмірі 33,2% від суми допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами й утримують єдиний внесок у розмірі 2% від таких сум з осіб, які перебувають у відпустціта отримують таку допомогу. Суми нарахованого та утриманого єдиного внеску платник відображає у звіті в Пенсійний фонд (додаток 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,який затверджено Постановоюправління Пенсійного фондуУкраїни  від 08.10.2010  року № 22-2). Ці суми підлягають сплаті за календарний місяць, у якому їх нараховано, не пізніше як 20 числа наступного місяця. Враховуючи положення статті 24 Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», періоди перебування особи у відпустці та отримання допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами, за які сплачено єдинийвнесок у розмірі не меншому за мінімальний страховий внесок,зараховують таким особам устраховий стаж.    

 
 
Зміни в законодавстві щодо добровільної сплати єдиного внеску
З 28 квітня 2013 р. набрав чинності закон України від 04.04.2013 р. №184-VII«Про внесення змін до деяких законів України щодо добровільної сплати єдиного внеску» (далі Закон).
Законом урегульовано питання сплати єдиного внеску міжнародними організаціями, розташованими поза межами України, за її працівників, які є громадянами України, що дає можливість реалізувати права громадян України, які працюють у таких установах, на пенсійне страхування.
З цією метою Пенсійним фондом України укладатимуться з розташованими поза межами України установами, організаціями (в тому числі міжнародними) угоди щодо добровільної участі у сплаті єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за громадян України, які в них працюють, що дасть можливість зараховувати до стажу, потрібного для призначення пенсії, відповідні періоди трудової діяльності.
Також на добровільну участь у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню через сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування мають право особи, які досягли 16-річного віку та не належать до платників єдиного внеску, визначених Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», в тому числі іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають або працюють в Україні, громадяни України, які працюють або постійно проживають поза межами України, якщо інше не встановлене міжнародними договорами, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України.
Такі особи беруть добровільну участь протягом строку, визначеного в договорі про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, але не менше ніж один рік.
Договір про добровільну участь особи укладають з територіальним органом Пенсійного фонду за місцем проживання, до якого подають відповідну заяву.
З особою, яка подавала заяву про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, територіальним органом Пенсійного фонду в строк не пізніше 30 календарних днів з дня отримання заяви укладається договір про добровільну участь відповідно до типового договору, затвердженого постановою пенсійного фонду України від 27.09.2010 р. №21-5, зареєстрованою в Мін’юстіУкраїни 27.10.2010 р. за №994/18289.
Договором про добровільну участь може бути передбачено одноразову сплату особою єдиного внеску за попередні періоди, в яких особа не підлягала загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, в тому числі за період з 1 січня 2004 до 31 грудня 2010 року. При цьому сума сплаченого єдиного внеску за кожен місяць такого періоду не може бути меншою за мінімальний страховий внесок та більшою за суму єдиного внеску, обчисленого виходячи з максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановлених на дату укладання договору.
   Для осіб, які виявили бажання брати участь в загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню (а саме в загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні), розмір єдиного внеску становить 33,2% суми, що визначається такими платниками самостійно, але не більше від максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.
 
 
                                                                      Управління Пенсійного фонду України
                                                                      у Чечельницькому районі
 
 
 
Роз’яснення управління Пенсійного фонду України
у Чечельницькому районі
З 01 травня 2013 року  відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2013 року № 151 встановлено, що інвалідам війни IIі IIIгрупи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, щомісячна державна адресна допомога до пенсії,  виплачується в розмірі, встановленому для інвалідів війни Iгрупи.
Тобто, з 01 травня 2013 року інвалідам війни IIі IIIгрупи з числа учасників бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років та учасникам бойових дій у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, яким виповнилося 85 років і більше, у яких щомісячний розмір пенсійних виплат (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткових пенсій, цільової грошової допомоги, сум індексації та інших доплат до пенсій, встановлених законодавством, крім пенсій за особливі заслуги перед Україною) не досягає  285 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, виплачується щомісячна державна адресна допомога до пенсії у сумі, що не вистачає до зазначеного розміру. У разі зміни прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, проводиться перерахунок зазначеної допомоги виходячи з розміру встановленого прожиткового мінімуму.
 
Довідка про роботу управління  Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі Вінницької  області за І квартал 2013 року
Бюджет управління за І квартал2013 року виконано по доходах в сумі 27626,8тис. грн., по видатках – 29039,2 тис. грн..
Власних коштів за звітний період надійшло в сумі 5968,8тис. грн., при плані – 5918,0 тис. грн., що на 50,8 тис. грн. більше, планові показники виконано на 100,9 %.
В порівняні з відповідним періодом минулого року надійшло коштів більше на 281,6 тис. грн.. Темп росту надходження власних надходжень склав 105 %.
За березень 2013 року завдання по надходженню власних коштів виконано на 93,2 %, при плані 2100,0 тис. грн. фактично надійшло 1956,3 тис. грн., що на 143,7 тис. грн. менше.
Загальна сума видатків на виплату пенсій за І квартал 2013 року  склала 29039,2 тис. грн.. Пенсії виплачуються у встановлені терміни відповідно до графіків виплати.
Сума коштів нарахованих за рішеннями суду станом на 01.04.2013 року складає 20995,5 тис. грн., виплата яких буде здійснена при надходженні відповідних бюджетних асигнувань.
Власними  коштами район забезпечив свої видатки за І квартал 2013 року на 20,6 %, тоді як за аналогічний період минулого року - на 22,4 %
Станом на 1 квітня 2013 року в управлінні нараховується 7750 одержувачів пенсій, що на 86 осіб  менше до початку  року.
За звітний період призначено 51 нових пенсійних справ, що на 5справ більше ніж за відповідний період минулого року. Проведено 125 перерахунків пенсій за заявами пенсіонерів, що на 18 перерахунків  більше ніж за аналогічний період минулого року.
Станом на 01.04.2013 року на обліку в управлінні перебуває 511 платників єдиного внеску, в т.ч. 102 юридичних та 409 фізичних осіб, з яких 359 осіб є платниками спрощеної системи оподаткування.  
За даними останньої звітності, поданої платниками,  середньооблікова чисельність найманих працівників в районі становить 2743 особи, що на 281 особу менше до початку року. Фонд оплати праці за січень-лютий 2013 року становить 10681,9 тис. грн., темп росту якого склав 104,4 %. Середня заробітна плата за лютий 2013 року становить 1912,87 грн., що на 135,84 грн. більше, ніж за лютий минулого року.
Питома вага пенсіонерів до загальної кількості працюючих становить 283%.
Загальна заборгованість по платежах до Пенсійного фонду станом на 01.04.2013 року становить 1038,9 тис. грн., в тому числі: по єдиному внеску – 324,1 тис. грн. (що на 219,0 тис. грн. більше, ніж на початок року), по страхових внесках – 645,9 тис. грн.. В порівняні з 01.01.2013 року загальна заборгованість збільшилась на 216,8 тис. грн.. Із загальної суми боргу за підприємствами-банкрутами рахується 808,0 тис. грн., або 77,8 %, безнадійний борг – 3,0 тис. грн., або 0,3 %, дієвий борг –227,9 тис. грн., або 21,9 %.
                                                                                                                                                    
Роз’яснення управління Пенсійного фонду України
у Чечельницькому районі
До 1 січня 2015 року право дострокового виходу на пенсію за віком мають жінки, яким виповнилося 55 років, за наявності страхового стажу не менше 30 років та за умови звільнення з роботи. У цьому випадку розмір їх пенсії, обчислений відповідно до статті 27 та з урахуванням статті 28 ЗаконуУкраїни «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» (далі - Закон), зменшується на 0,5 відсотка за кожний повний чи неповний місяць дострокового виходу на пенсію.
Зменшення розміру пенсії за віком застосовується протягом усього періоду отримання пенсії незалежно від її виду.
У разі коли жінка, якій достроково призначено пенсію, до досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону, працевлаштувалася, виплата дострокової пенсії на час роботи припиняється. У цьому випадку після досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону, відсоток, на який зменшено розмір пенсії, переглядається з урахуванням кількості повних місяців страхового стажу, набутого за період роботи після дострокового виходу на пенсію.
Відсоток, на який було зменшено розмір пенсії, також може бути переглянуто з урахуванням відповідної кількості повних місяців страхового стажу, якщо особа після досягнення віку, передбаченого статтею 26 Закону, продовжує працювати і відмовилася від отримання пенсії.
 
 
ДО УВАГИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ!
13 жовтня 2012 року набрав чинності Закон України від 18.09.2012 № 5292-VI «Про внесення змін до статей 9 і 25 Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Закон), яким змінено строки сплати єдиного внеску для фізичних осіб-підприємців та самозайнятих осіб.
Підприємці, які знаходяться на загальній системі оподаткування, сплачуватимуть єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 10 лютого наступного року.
Фізичні особи - підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування, сплачуватимуть поквартально, а саме: єдиний внесок, нарахований за календарний квартал, такі особи зобов’язані сплатити до 20 числа місяця, що настає за кварталом, за який сплачується єдиний внесок.
Самозайняті особи(адвокати, нотаріуси та інші особи, які забезпечують себе роботою самостійно та отримують дохід від такої діяльності) сплачуватимуть єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року.
Строки подання звітності для підприємців та самозайнятих осіб за себе залишаються річними, тобто, як і раніше, звіти подаватимуться один раз на рік.
Для роботодавців строки сплати єдиного внеску за найманих працівників не змінилися. Єдиний внесок, нарахований за календарний місяць, роботодавці сплачують не пізніше 20 числа наступного місяця. 
Управління
Пенсійного фонду України
у Чечельницькому районі
Роз’яснення управління Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі
Відповідно до статті 55 Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (у редакції, чинній з 01 жовтня 2011 року), особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії призначаються із зниженням пенсійного віку, визначеного в статті 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». При цьому відповідне зниження пенсійного віку, передбачене в цій статті, застосовують  також до завершення періоду збільшення пенсійного віку до 01 січня 2022 року.
Вік виходу на пенсію жінок відповідно до статті 55Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», які мають право на зниження пенсійного віку на 5 років:
Дата
народження
01.10.1961
-
31.03.1962
01.04.1962
-
30.09.1962
01.10.1962
-
31.03.1963
01.04.1963
-
30.09.1963
01.10.1963
-
31.03.1964
01.04.1964
-
30.09.1964
01.10.1964
-
31.03.1965
01.04.1965
-
30.09.1965
01.10.1965
-
31.03.1966
Після
01.04.1966
Вік виходу на пенсію
50 років
6 місяців
51 рік
51 рік
6 місяців
52 роки
52 роки
6 місяців
53 роки
53 роки
6 місяців
54 роки
54 роки
6 місяців
55 років
 
 
 
Управління Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі повідомляє, що відповідно до постанови правління Пенсійного фонду України від 10.12.2012 року № 24-1 «Про внесення змін до постанови правління Пенсійного фонду України від 08 жовтня 2010 року № 22-2» внесено зміни до програмного забезпечення АРМ «ЄДИНИЙ ВНЕСОК».
Програмне забезпечення та нові бланки можна отримати в відділі персоніфікованого обліку, інформаційних систем та мереж управління Пенсійного фонду України у Чечельницькому районі.
Враховуючи вище зазначене, термін подачі звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів Пенсійного фонду України за формою додатку 4 за період січня 2013 року подовжено до 25.02.2013 року.